Veelgebruikte afkortingen

In de onderstaande lijst zijn veelgebruikte SBR afkortingen te vinden.

Afkorting

Verklaring

ADS

Audit Data Standard

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AW

Autoriteit Woningcorporaties

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

B2

Tijdelijk publiek machtigingenregister Digipoort

B2B

Business-to-Business

B2C

Business-to-Consumer

B2G

Business-to-Government

Bapi

Belastingdienst Advanced Program Integration

bbe

berichtenbox voor bedrijven

bbu

berichtenbox voor burgers

BD

Belastingdienst

Becon

Belastingconsulenten

BIV

Bancaire Infrastructurele Voorzieningen

BSP

Billing Service Provider’

BT

Bankentaxonomie

BW2

Burgerlijk Wetboek, boek 2

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CD

Committee draft

CEN

Europese Standaardisatie organisatie op gebied ICT

CIP

Competitiveness and Innovation Framework Programme

COREP

Common Reporting Framework

CP

Consistente Presentatie

DigiD

Digitale Identiteit

DLR

Digitaal Loket Rapportages

DNB

De Nederlandsche Bank

dPi

de Prognose informatie

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

dVi

de Verantwoordingsinformatie

EBA

European Banking Association

ECB

Europese Centrale Bank

EC

Europese Commissie

ECP

Electronic Commerce Platform Nederland

e-CODEX

e-Justice Communication via Online Data Exchange

eID Stelsel

elektronisch Identiteiten Stelsel

EIOPA

European Insurance and Occupational Pensions Authority

EKA

Elektronische Kopie Aanslag

epSOS

European Patients Smart Open Services

ESEF

European single electronic format

e-SENS

Electronic Simple European Networked Services

ESFS

European System of Financial Supervision

ESMA

European Securities and Markets Authority

ETD

Elektronische Toegangsdiensten

EU

Europese Unie

FINREP

Financial Reporting

FRC

Financiële Rapportages Coöperatief

GBA

Gemeentelijke Basis Administratie

GDI

Generieke Digitale Infrastructuur

GDPR

General Data Protection Regulation

H2S

Human-to-System

HBO

Hoger BeroepsOnderwijs

HRT-REG

Horecabedrijvenregister

HR-XML

Human Resources eXtensible Markup Language

HvA

Hogeschool van Amsterdam

IASB

International Accounting Standards Board

IAK

Integraal afwegingskader

IB

Inkomstenbelasting

ICP

Intracommunautaire Prestaties

ICT

informatie en communicatie technologie

IFRS

International Financial Reporting Standards

IPO

Inter Provinciaal Overleg

ISO

International Organization for Standardization

Iv3

Informatie Voor Derden

iXBRL

inline XBRL

JMV

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

KHN

Koninklijke Horeca Nederland

KPI

Kritische Performance Indicator

KvK

Kamer van Koophandel

LEI

stichting Landbouw-Economisch Instituut

LH

Loonheffing

M2M

Machine-to-Machine

MBO

Middelbaar BeroepsOnderwijs

MinEZK

Ministerie van Economische Zaken

MinFin

Ministerie van Financiën

MinJenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid

MinOCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

MinVWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

MKB-NL

Midden en Klein Bedrijf-Nederland

MOvO

MijnOverheid voor Ondernemers

MSP-IS

Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardisation

NBA

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

NHR

Handelsregister

NL ICT

Nederland ICT

NL CIUS

Nederlandse Core Invoice Usage Specification

NOAB

Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen

NOB

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

NPA

Nederlandse Proces Architectuur

NT

Nederlandse Taxonomie

NTA

Nederlandse Taxonomie Architectuur

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OB

Omzetbelasting

OBDO

Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid

OECD

Organisation for Economic Coöperation and Development

OHNL

Berichtenstandaard Nederlandse Overheid

OTC

‘Over the counter’

PDF

Portable Document Format

PE

Preparer Extensions

PEPPOL

Pan European Public Procurement OnLine

PKIoverheid

PublicKeyInfrastructure overheid

PNG

Portable Network Graphics

PO

Primair Onderwijs

POS

Point of sale

PPS

Publiek Private Samenwerking

RB

Register Belastingadviseurs

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RDW

RijksDienst voor het Wegverkeer

RGS

Referentie GrootboekSchema

RJ

Raad voor de Jaarverslaggeving

RTS

Regulatory Technical Standard

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

S2S

System-to-System

SAF-T

Standard Audit File for Tax Purposes

SETU

Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche

SI

Simplerinvoicing

SPOCS

Simple Procedures Online for Cross-Border Services

SRA

Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-administratieconsulenten

STORK

Secure Identity Across Borders Linked

SVB

Sociale VerzekeringsBank

TC

Technical Committee

TOOP

The Once Only Principle

TU Delft

Technische Universiteit Delft

UBL

Universal Business Language

UMC

Universitair Medisch Centrum

URS

uniform rekening schema

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

UZGB

Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto

VpB

Vennootschapsbelasting

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VNO-NCW

Vereniging VNO-NCW

VO

Voortgezet Onderwijs

VT

Vastgoedtaxonomie

Wft

Wet financieel toezicht

WNT

Wet Normering Topinkomens

WO

Wetenschappelijk Onderwijs

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

XAA

Auditfile Afrekensystemen

XAF

Auditfile Financieel

XAS

Auditfile Salaris

XBRL

eXtensible Business Reporting Language

XBRL II

XBRL International

XBRL-GL

eXtensible Business Reporting Language Global Ledger

XBRL NL

XBRL Nederland

XML

eXtensible Markup Language