Privacy statement

Privacystatement

 1. Inleiding

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door SBR. Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van SBR worden gebruikt.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

3. Waarvoor verwerkt SBR persoonsgegevens?

SBR verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen, zoals het versturen van nieuwsbrieven of het beantwoorden van uw vragen. Deze algemene privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die SBR daarvoor nodig heeft.

4. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?

De minister en staatssecretaris van BZK zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. U kunt hen hierop aanspreken.

5. Op grond waarvan gebruikt SBR mijn gegevens?

SBR mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik;
  • Het gebruik is nodig voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten;
  • Het gebruik is nodig voor de publieke taak.

6. Hoe beschermt SBR mijn gegevens?

SBR voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet SBR met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn Rijksbreed afspraken over gemaakt.

7. Hoe lang bewaart SBR mijn gegevens?

Op grond van de AVG mag SBR uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt SBR die vast.

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal archief.

8. Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kunt u verzoeken om:

  • inzage in uw gegevens;
  • correctie en verwijdering van uw gegevens;
  • beperking van het gebruik van uw gegevens.

Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal SBR dit goed aan u uitleggen.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op:

  • uw gegevens in digitale vorm;
  • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

9. Contact over uw rechten?

Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door het contactformulier in te vullen.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen.

10. Wat als ik vragen of klachten heb?

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan SBR doorgeven via het contactformulier of bellen op 0900 555 4555.

SBR valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over SBR in te dienen. Dat kan online, of bel 088-1805 250.