Nederlandse Taxonomie Architectuur

De SBR Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) zijn bouwvoorschriften voor de Nederlandse Taxonomie (NT) en NT extensies.

Het doel van de NTA is het realiseren van:

 • Consistentie en voorspelbaarheid van de NT;
 • Controleerbaarheid van de NT;
 • Modulariteit en daarmee de uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid van de NT te ondersteunen;
 • Internationale 'best practice' om software aanbieders een stabiel platform te geven.

De architectuurregels maken deel uit van de kwaliteitscriteria voor het in beheer nemen van NT onderdelen door het SBR Stelsel. Toetsing aan deze (en andere) criteria biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de NT in stand te houden.

Het toepassingsgebied van de NTA betreft de taxonomieën die worden opgesteld door uitvragende partners binnen SBR-NL. Wanneer een taxonomie wordt opgenomen die door een andere partij wordt uitgebracht, zoals de IFRS taxonomie van IASB, zal deze ‘as-is’ worden opgenomen en niet worden aangepast om NTA compliant te maken.

De toepassing van een eenduidige architectuur moet niet worden gezien als een aanmoediging aan softwareleveranciers om de NT in de eigen software 'hard coded' in te bouwen. Het hard coderen van elk onderdeel van de NT in software is een onjuiste toepassing van de XBRL standaard.

NT Structuur

De Nederlandse Taxonomie bestaat uit veelal zelfstandig gecreëerde onderdelen die vervolgens bij elkaar worden gevoegd tot de Nederlandse Taxonomie. Om te garanderen dat bij de samenvoeging geen fouten ontstaan en dat een consistent geheel ontstaat, zijn er naast syntax en naamgevingseisen ook modulariteitseisen opgesteld.

Alfa, bèta en definitief

Een taxonomie binnen de NT wordt conform afspraken in drie fasen ontwikkeld en gepubliceerd. Hiervan kan worden afgeweken indien er binnen een rapportage keten, hiertoe noodzaak is. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, indien de beschikbare doorlooptijd voor het ontwikkelen van de taxonomie te beperkt is om 3 versies uit te brengen. En indien er sprake is van een redelijk stabiele taxonomie.

De drie taxonomie versies:

 1. Als eerste wordt een alfa versie gepubliceerd.

  De alfa versie is de eerste kennismaking van de markt met de volgende release van een taxonomie. Deze is met name bedoeld om de marktpartijen de gelegenheid te geven op de nieuwe release te reageren. Wijzigingen in structuur, opzet en inhoud van een taxonomie worden dan ook in een alfa versie aan de markt voorgelegd. Een duidelijke beschrijving van deze wijzigingen moet onderdeel zijn van de publicatie van de alfa versie.
 2. Na de eerste marktconsultatie wordt een bèta versie gepubliceerd.

  Omdat de alfa versie met name voor marktconsultatie met betrekking tot wijzigingen in de taxonomie bedoeld is kan het nodig zijn op basis van de resultaten daarvan verdere wijzigingen door te voeren of wijzigingen terug te draaien. Het kan ook voor komen dat de taxonomie in de alfa versie nog niet volledig was en dat de inhoud ervan moet worden aangevuld.  De bèta versie kan dan ook in structuur en inhoud afwijken van de alfa versie. Uiteraard altijd in lijn met de bevindingen uit de marktconsultatie en met duidelijke communicatie over de doorgevoerde wijzigingen ten opzichte van de alfa versie.

  Ook met de bèta versie wordt een marktconsultatie uitgevoerd, maar deze is met name gericht op controle of de wijzigingen correct zijn doorgevoerd en het signaleren van eventuele bugs.
 3. Uiteindelijk wordt de definitieve release gepubliceerd.

  De definitieve versie moet in principe gelijk zijn aan de bèta versie. Er mogen wel eventuele correctieve wijzigingen (bugfixes) worden doorgevoerd naar aanleiding van de marktconsultatie op de bèta versie. Adaptieve wijzigingen in structuur en inhoud zijn in principe niet meer toegestaan.