Stappenplan: is SBR de oplossing voor uw vraagstuk?

We inventariseren of SBR u kan helpen uw vraagstuk op te lossen en uw verantwoordingsketen zo optimaal mogelijk in te richten. Gezamenlijk gaan we het vraagstuk verkennen en globaal uitwerken, om te achterhalen of SBR toepasbaar is binnen uw verantwoordingsketen.

1. Bepalen over SBR past: quickscan en detailanalyse

Logius voert samen met u een quickscan uit. In de quickscan inventariseren we de behoeften van uw organisatie, krijgt u inzicht in het functioneren van uw huidige verantwoordingsketen en komt u te weten wat het betekent als u SBR toepast op uw verantwoordingsketen.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

 • Begeleiding door een van onze business consultants en/of projectleider.
 • Kick-off bijeenkomst: Vaststellen scope en benodigde deskundigheden.
 • Workshops en interviews: Verdiepende themasessies over de werking van uw verantwoordingsketen. 
 • Quickscan rapport: Dit rapport bevat een algemeen beeld van de huidige en nieuwe situatie en een globaal advies over de technische veranderaanpak

Detailanalyse

U doet een detailanalyse als uit de quickscan is gebleken dat uw verantwoordingsketen geschikt is om SBR toe te passen en uw organisatie besluit om meer inzicht te krijgen. De detailanalyse geeft u diepgaand inzicht in de voordelen, veranderingen en het gebruik van SBR ten aanzien van uw verantwoordingsketen. Ook biedt het u handvatten om daadwerkelijk met SBR aan de slag te gaan. De detailanalyse start met een kickoff bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst stellen we de aanpak, werkvormen en projectplanning vast.U kunt het volgende van Logius verwachten:

 • Begeleiding tijdens door een van onze business consultants en/of projectleider.
 • Plan van Aanpak: In een kick-off bepalen we gezamenlijk de aanpak, werkvormen, projectorganisatie en projectplanning. Dit wordt uitgewerkt in een plan van aanpak.
 • Detailanalyse rapport: Bevat onder andere een diepgaande analyse van de werking van uw verantwoordingsketen en een globaal technisch ontwerp van uw verantwoordingsketen waarop u SBR wilt toepassen.

2. Bekijken of SBR werkt

Om SBR op uw verantwoordingsketen te kunnen toepassen, maken we een implementeerbaar ontwerp.

De inzichten uit de detailanalyse en de implementeerbare ontwerpen, maken duidelijk wat de impact is op de aanleverende organisaties en (software)leveranciers binnen uw verantwoordingsketen als zij SBR (moeten) gaan gebruiken. Om SBR daadwerkelijk toe te passen in uw verantwoordingsketen treffen we, in samenspraak, technische en organisatorische voorbereidingen.

We bekijken welke gegevens aangeleverd moeten worden en nemen deze op in een zogeheten taxonomie. Door vast te stellen wie welke gegevens, aan wie en wanneer aanlevert, bepalen we de koppelvlakken, de vereiste validatie en of het wenselijk is een online service in te zetten. Daarnaast kiest u het serviceniveau en of u aansluitondersteuning afneemt.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

 • Begeleiding door een van onze business consultants en/of projectleider.
 • Ontwerpdocumenten: In workshops ontwerpen we gegevens en technische processen, die worden uitgewerkt in ontwerpdocumenten binnen gestelde voorwaarden/kaders.
 • Transitieaanpak: Bevat de aanpak met betrekking tot de af te nemen SBR-diensten en de technische en organisatorische inrichting.

Pilot / experiment

Door op kleine schaal te experimenteren past u de SBR-ontwerpen toe en ervaart u hoe SBR in uw verantwoordingsketen functioneert. Uw organisatie en de ketenpartijen, zoals softwareleveranciers en bedrijven of hun vertegenwoordigers, sluiten aan op SBR en testen of de hele verantwoordingsketen (technisch) functioneert. U beschikt over informatie die op de praktijk is gebaseerd om te kunnen beslissen of u SBR breed in uw keten implementeert.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

 • Begeleiding door een van onze business consultants en/of projectleider.
 • Pilotplan: Bevat onder andere pilotdoelstellingen, deelnemende organisaties en pilotaanpak.
 • Aansluitondersteuningsplan (indien gewenst): Aanpak aan te sluiten organisaties.

3. Organisaties aansluiten op SBR

U en Logius zijn gereed om alle organisaties binnen uw verantwoordingsketen aan te laten sluiten op SBR. Softwareleveranciers maken het mogelijk dat SBR in de praktijk wordt gebracht, door hun software geschikt te maken voor SBR. Organisaties en hun vertegenwoordigers kunnen vervolgens gebruik maken van software die geschikt is om met SBR verantwoordingsinformatie uit te wisselen.

 • Softwareleveranciers – U informeert softwareleveranciers over wat er verandert en wat dit voor hun klanten betekent.  Daarnaast stimuleert u hen om tijdig de software geschikt te maken voor SBR. Dit doen zij onder andere door de Nederlandse Taxonomie toe te passen die gebaseerd is op XBRL en door aan te sluiten op Digipoort.
 • Organisaties en hun vertegenwoordigers - U informeert de organisaties en hun vertegenwoordigers over wat er verandert in het aanleveren van de verantwoordingsinformatie aan u. U legt uit wat dit voor hen betekent en welke stappen zij moeten zetten om aan te sluiten op SBR. Ook stimuleert u hen om voorbereidingen te treffen en tijdig de nodige acties te ondernemen. 

U kunt het volgende van Logius verwachten:

 • Aansluitpakketten, groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding: Logius biedt ondersteuning aan softwareleveranciers bij hun technische aansluiting op Digipoort.
 • Servicecentrum Logius: Logius biedt partijen die willen aansluiten op SBR ondersteuning via het Servicecentrum Logius.

4. Aangesloten op SBR

Uw verantwoordingsketen werkt met SBR, en dus op basis van gestandaardiseerde gegevens, processen en techniek. Organisaties hebben nu, al dan niet via hun vertegenwoordiger, minder werk aan het aanleveren van verantwoordingsinformatie. U, als uitvragende partij, kan de voordelen van SBR benutten.

 • U kunt beter aan uw informatiebehoefte voldoen, omdat u gebruik maakt van bestaande gegevensdefinities (en overheidspartijen ook van de infrastructuur).
 • U heeft meer zekerheid over de kwaliteit en de betekenis van de aangeleverde gegevens en u kunt deze sneller verwerken.
 • U beschikt over de gevraagde informatie om uw sturende en controlerende taak beter uit te voeren en verantwoording af te leggen.

Werken met SBR betekent voor u dat u periodiek terugkomende werkzaamheden heeft aan het bijhouden van de Nederlandse Taxonomie. U brengt binnen de NT eigen taxonomieën uit en brengt er indien nodig extensies op uit.

SBR is een breed gedragen standaard van de Nederlandse overheid, dat in nauwe samenwerking met marktpartijen is ontwikkeld en uitgebouwd. SBR kent een publiek-private governance waarin afspraken worden gemaakt over de SBR-standaarden. Ook uw organisatie treedt toe tot de SBR Governance.

U kunt het volgende van Logius verwachten:

 • Publicatie van uw (nieuwe) taxonomie: Softwareleveranciers die de Nederlandse Taxonomie gebruiken, selecteren uw taxonomiedocumentatie via een applicatie op de SBR-site.
 • Productierapportages Digipoort: Logius voorziet u van productierapportages met de belangrijkste statistieken en statusoverzichten over uw berichtenverkeer via Digipoort.
 • Onderhoud & storingsberichten Digipoort: Gebruikers van Digipoort kunnen de kalender van gepland onderhoud bekijken en zich aanmelden om op de hoogte te blijven van gepland onderhoud en storingsmeldingen op Digipoort. Gebruikers kunnen ook de Logius app voor serviceberichten gebruiken. 
 • Logius biedt ondersteuning.
 • Periodiek overleg business consultant: Terugkerend overleg over de SBR-dienstverlening binnen uw verantwoordingsketen.