Expert Huub Lucassen over SBR en internationale positionering

Huub Lucassen is werkzaam bij Ernst & Young Accountants en als Leader XBRL Assurance Services verantwoordelijk voor de coördinatie van alle initiatieven in Nederland op het vlak van XBRL en SBR. We stellen hem drie vragen over het belang van internationale aandacht voor SBR.

Huub Lucassen

Huub Lucassen

Waarom is het van belang dat Nederland international aandacht schenkt aan SBR?

"Het defensieve argument om SBR internationaal onder de aandacht te brengen is dat wij hiermee de investeringen van bij SBR betrokken partijen kunnen beschermen. Op het moment dat (bijvoorbeeld) op Europees niveau beslissingen worden genomen ten aanzien van Assurance bij XBRL-rapportages die haaks op de uitgangspunten van SBR staan, bestaat het risico dat wij onderdelen van onze SBR oplossing hierop moeten aanpassen of zelfs een geheel andere oplossing moeten implementeren. Ook is het naar mijn mening een goede zaak om onze kennis en ervaring internationaal te delen. We stellen hiermee andere landen in staat om gebruik te maken van onze ervaringen. Inmiddels heeft dit er toe geleid dat ook andere landen al succesvol bezig zijn met SBR, waaronder Australië, China, Singapore en Taiwan."

Welke rol hebben de uitvragende partijen, de banken en de big-5 accountantskantoren internationaal?

"De rol van de Nederlandse vertegenwoordigers van de Big-5 accountantskantoren houdt actieve participatie in, in een internationaal netwerk waarbinnen landen kennis en ervaring over XBRL delen. Daarbij promoten we dan ook het SBR-gedachtegoed. Wat betreft de aanpak voor het geven van assurance bij SBR-rapportages worden we internationaal als absolute “thought leader” gezien. Landen volgen de ontwikkeling van onze aanpak op de voet en geven regelmatig aan dat deze aanpak feitelijk het laatste nog ontbrekende puzzelstuk is om papieren bedrijfsrapportages geheel te kunnen vervangen door digitale bedrijfsrapportages."

Wat doen de verschillende spelers om het SBR-standpunt Europees of zelfs internationaal uit te dragen? 

"De big-5 accountantskantoren participeren in diverse internationale gremia, waarbij wij het gedachtegoed van SBR uitdragen. Hierbij kan gedacht worden aan XBRL International. Tijdens de XBRL International Conference in 2014 in Orlando was SBR een kernthema. Hier verzorgden Nederlandse vertegenwoordigers acht druk bezochte sessies over SBR. Ook zijn wij betrokken bij XBRL Europe, die als een van de belangrijkste taken heeft een actieve lobby te voeren voor XBRL en SBR bij het Europees parlement en verschillende Europese toezichthouders."