De voordelen van gegevensstandaardisatie voor woningbouwcorporaties

Standaardisatie van gegevensuitwisseling door SBR zorgt ervoor dat de partijen in de woningbouwcorporatiesector efficiƫnter en uniformer kunnen werken. De standaardisatie heeft voordelen voor woningbouwcorporaties, autoriteiten en de hele sector.

In deze video vertellen Tjapko van Dalen, Paul van Deurzen en Roland Schweigl over de totstandkoming en ontwikkeling van SBR-wonen.

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
Ik ben Tjapko van Dalen.
Ik ben samen met mijn collega Jaap van Dam directeur-bestuurder binnen KleurrijkWonen.

Paul van Deurzen - SBR-wonen:
Ik ben Paul van Deurzen.
Ik werk bij SBR-wonen. Daar ben ik als ketenmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het convenant.

Roland Schweigl - Mooiland:
Mijn naam is Roland Schweigl.
Ik ben teammanager INA, stichting Mooiland.
SBR is een standaard binnen de overheid waarbinnen wij rapporteren.
En tot nu toe werd die nog niet, of nog niet voldoende toegepast binnen de woningcorporaties.

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
De invloeden van SBR-wonen en de standaarden daarbinnen komt voort vanuit de afspraken die zijn gemaakt tussen het ministerie van BZK Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de koepel Aedes.
En die afspraken die kwamen eigenlijk, hadden een tweeledige inhoud.
Enerzijds; we willen de kwaliteit van de data die wordt geleverd verbeteren.
En anderzijds; er is een hele zware administratieve lastendruk binnen onze sector.
En die lastendruk die moest met tien procent per jaar, gedurende vijf jaar, worden verminderd.

Paul van Deurzen - SBR-wonen:
We hebben samen met Logius opgezet.
Er zijn allerlei plannen voor uitgevoerd. Er zijn scenarios voor uitgevoerd: waar beginnen we?
Het belangrijkste was om te beginnen met het datamodel zelf.
Dus met de partijen om de tafel zitten.
Wat wil je? Wat is nut en wat is noodzaak?
Dus we zijn naar een reductie gegaan van het gegevensmodel en met dat gegevensmodel zijn we naar de verschillende partijen gegaan en gekeken met zoveel leveranciers en met corporaties: hebben jullie dat? Kunnen jullie dat aanleveren?

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
SBR-wonen wordt ingezet voor twee rapportages nog steeds.
Dat is enerzijds voor de DPI, dat is de planningsinformatie die wij jaarlijks aanleveren. En daarnaast ook DVI, dat is de verantwoordingsinformatie die wij aanleveren.

Paul van Deurzen - SBR-wonen:
En van de DPI, de prognoseinformatie, verwachten we eind van het jaar dat ongeveer de helft van de corporaties dit via system-to-system kan aanleveren.
En voor wat betreft de verantwoordingsinformatie, dus de DVI, verwachten we dat eind van het jaar, eind van volgend jaar, een pilot kunnen draaien.

Roland Schweigl - Mooiland: Om de DVI en de DPI te standaardiseren volgens de SBR heb je het voordeel dat je de corporaties met elkaar
kunt vergelijken. Dat is je eerste voordeel.
Je tweede voordeel is dat je dan inderdaad tot een systeem kunt komen dat je echt zegt van: nou ik heb een knopdruk
nodig om die informatie te genereren.
Scheelt je een hele boel tijd.
En je voordeel daarvan is, is dat je diezelfde informatie die je gebruikt voor je verantwoording ook naar je interne verantwoording kunt gebruiken.

Tjapko van Dalen - KleurrijkWonen:
Ik hoop en verwacht ook wel, doordat wij op dezelfde manier rapporteren en dezelfde kwaliteit van informatie leveren, dat we het maatschappelijk vertrouwen ook vergroten.
Dat vind ik zelf heel belangrijk.
Wij zijn een maatschappelijke organisatie.
Dus voor mij is dat eigenlijk het hoofddoel: zorgen dat er geen ruis is.

*Muziek speelt*
Eindkaart: Deelnemende organisaties SBR
De publiek-private samenwerking SBR heeft als deelnemers:
Vertegenwoordigers van (koepelorganisaties) van ondernemers (via VNO-NCW/MKB), intermediairs (via Big-5 en NBA, NOB, SRA, NOAB), softwareontwikkelaars (NL Digital), overheden (MinBZK, MinEZK, MinJenV, Autoriteit Woningcorporaties, Belastingdienst, CBS, DUO, KvK, Logius), banken (via SBR Nexus) en woningcorporaties (via SBR-wonen) aangevuld met de nationale standaardisatieorganisatie XBRL-NL.