Woningcorporatiesector sluit aan op SBR

Gezamenlijk de informatievoorziening verbeteren door aan te sluiten op Standard Business Reporting (SBR). Dat is waar Aedes, het ministerie van BZK, de Autoriteit woningcorporaties en WSW eind 2017 toe hebben besloten.

Vanuit het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector hebben zij gezamenlijk vastgelegd de informatievoorziening beter en efficiƫnter in te richten. Aansluiten op SBR is hierbij essentieel. SBR is een methodiek waardoor informatie-uitwisseling tussen overheid en organisaties eenvoudiger en efficiƫnter verloopt. Het eenduidige gegevensmodel zorgt ervoor dat de (digitale) informatie-uitwisseling binnen de keten gerealiseerd kan worden. Hierdoor wordt er stapsgewijs binnen vijf jaar toegewerkt naar geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen corporaties en opvragende partijen.

Vermindering administratieve lasten

Een belangrijke doelstelling voor de woningcorporatiesector is het verminderen van de administratieve lasten met gemiddeld 10 procent per jaar. Dit bereiken de convenantspartijen door kritisch te kijken naar de nut en noodzaak van de hoeveelheid gegevens die wordt opgevraagd.

Ook wordt er een invoerportaal ontwikkeld wat het oude portaal (CorpoData) vervangt. Tevens zal er eind 2018 sprake zijn van een eerste gegevensreductie. Op termijn wordt het voor partijen ook mogelijk om gegevens geautomatiseerd (via een zogenoemde system-to-system koppeling) aan te leveren. Hierdoor hoeven gegevens op termijn niet meer handmatig aangeleverd te worden via het invoerportaal.

Realisatie doelstellingen

De doelstelling wordt gerealiseerd door een stuurgroep van de vier convenantpartijen. De uitvoering is belegd bij het ketenteam, waarin medewerkers van de vier partijen vertegenwoordigd zijn.

Meer informatie

Lees het eerste en tweede nieuwsbericht Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector.