Uitbreiding elektronische deponering handelsregister

Om de voorgenomen wijzigingen in het Besluit elektronische deponering handelsregister mogelijk te maken is een project opgestart onder de naam ‘Uitbreiding elektronische deponering handelsregister’, ook wel bekend als ‘verplichtstelling groot’. De voornaamste insteek van dit project is om mogelijk te maken dat een Inline XBRL document met SBR gedeponeerd kan worden bij het handelsregister van de KVK.

Op deze pagina zullen in de komende periode de relevante documenten en nieuwsberichten terug te vinden zijn die in het kader van dit project worden opgesteld. In de project definitie zijn de relevante deliverables beschreven die in de komende periode opgeleverd zullen worden. Wanneer deze deliverables gereed zijn voor publicatie zal dit als nieuwsbericht op de SBR website geplaatst worden en daarnaast in het onderstaande overzicht worden bijgevoegd.

Achtergrond

In het Besluit elektronische deponering handelsregister is opgenomen dat digitale deponering exclusief plaatsvindt met behulp van de door de overheid aangewezen standaard SBR. In dit Besluit  zijn enkele categorieën van rechtspersonen – waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen - uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. Deze uitzondering kwam voort uit de insteek dat voor deze categorie aangehaakt wordt bij het Europese formaat waarin uitgevende instellingen hun jaarrekening moeten deponeren. 

Inmiddels wordt gewerkt aan een Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister. Deze wijziging is het gevolg van het in werking treden van het Europese formaat waarin uitgevende instellingen hun jaarrekening moeten deponeren. Daarmee vervalt de reden voor de uitzondering voor de betreffende rechtspersonen. De verwachting is dat deze uitzondering vervalt vanaf boekjaar 2024 of 2025.

Iedere rechtspersoon die bij de KVK de jaarrapportage via SBR deponeert krijgt de keuze tussen twee formaten: het huidige formaat (een XBRL instance document) of een Inline XBRL document. Onder een Inline XBRL document wordt in dit kader verstaan: een XHTML document voorzien van Inline XBRL tags refererend naar een door de verantwoordingsplichtige opgestelde extensietaxonomie, waarbij deze documenten allemaal zijn opgenomen in een XBRL report package.

Contact

Vragen over het project ‘Uitbreiding elektronische deponering handelsregister’ kunt u stellen via SBR algemeen contactformulier.