Wat zijn taxonomieën?

Taxon is een ander woord voor groep. In een taxonomie worden mensen, dingen of artikelen in groepen en categorieën beschreven, onderverdeeld en geordend. Deze zelfde werkwijze is geïntroduceerd in de informatievoorziening, waarin dit wordt gebruikt voor eenduidige gegevensuitwisseling.

Hergebruik gegevens

In een taxonomie worden gegevens, hun definitie en hun onderlinge samenhang gedefinieerd, inclusief de eisen die daarop van toepassing zijn. 

Gegevens in een bronbestand, zoals bijvoorbeeld een bedrijfsadministratie, kunnen worden gekoppeld aan een taxonomie, waardoor gegevens op eenvoudige wijze kunnen worden (her)gebruikt voor verschillende soorten rapportages aan uitvragende partijen, zoals overheidsinstellingen, toezichthouders en banken.

Woordenboek en technische beschrijving

Een taxonomie bestaat in de regel uit twee onderdelen: een woordenboek (vocabulaire) en een beschrijving van een (verantwoordings)rapportage. Het woordenboek geeft de definitie van de verschillende relevante begrippen en hun onderlinge relaties. De beschrijving van de rapportage schrijft voor welke gegevens onderdeel vormen van de rapportage alsmede hun onderlinge samenhang plus eventuele validatie, die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de rapportage.

Wanneer een gegeven goed is gedefinieerd, de betekenis duidelijk is, kan dit gegeven voor meerdere doeleinden worden gebruikt, voor meerdere partijen of verschillende rapportages. 

De Nederlandse Taxonomie (NT)

De Nederlandse Taxonomie (NT) is het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR. Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van (wettelijk verplichte) rapportages. Dit gemeenschappelijke woordenboek maakt het mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen waarbij de definitie van de gegevens voor zowel de zender als ontvanger eenduidig is vastgelegd, zodat gegevens op gestandaardiseerde wijze zijn te verwerken in combinatie met verschillende bronsystemen.

Websites met SBR-informatie

Er zijn meerdere websites die (technische) informatie hebben over SBR, de Nederlandse Taxonomie en de Digipoort. Sommige hebben tools die het werken met SBR makkelijker maken. Bekijk een overzicht van deze websites.

Zie ook

Paper Taxonomie denken

Taxonomie denken is een manier om te kijken naar de begrippen die in wetgeving worden gehanteerd en die, wanneer juist gebruikt, kunnen zorgen voor een verminderde last voor de burger en bedrijven door hergebruik van data die al eerder is uitgevraagd. Taxonomie denken bevordert de interoperabiliteit, het effectief delen van informatie en samenwerken. Lees meer in deze paper.