Verantwoording woningcorporaties eenvoudiger met xBRL-CSV

Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen aan toezichthouders over de geleverde prestaties. SBR Wonen -een samenwerkingsverband van Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van BZK en Aedes- zorgt voor het makkelijk uitwisselen van deze informatie. In een experiment onderzocht SBR Wonen de mogelijkheid van het  middels SBR aanleveren van de WOZ-bezitstabel.Wat gebeurt er met de huuropbrengsten? Hoe zet de woningcorporatie zich in voor een leefbare stad? Welke financiële middelen zijn nodig? Woningcorporaties leggen verantwoording af over hun doelen en resultaten aan externe toezichthouders zoals de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Aedes en de minister van BZK. Maar ook aan huurders, de gemeente en andere lokale belanghebbenden.

Rapportage grote WOZ-bezitstabel

Met onder andere de jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag rapporteren woningcorporaties over de resultaten. Een onderdeel van de rapportages is de zogeheten ‘WOZ-bezitstabel’ dat de totale woningvoorraad en wijziging in woningvoorraad aangeeft. Het kan gaan om hoge volumes gestructureerde data. Sebastiaan Knipscheer, SBR Wonen legt uit: “De WOZ-bezitstabel vormt een belangrijke onderbouwing voor de verantwoordingsrapportage, omdat het weergeeft wat er bij de woningcorporatie is gebeurd. Het gaat om een grote hoeveelheid van dezelfde data. Bij de grootste woningcorporatie moet je denken aan zo’n 80.000 huizen. Dat betekent een tabel met 27 kolommen en 80.000 regels.”

Verkleinen bestand

Het xBRL-XML bestand met gegevens van een WOZ-bezitstabel wordt al snel te groot en te zwaar voor gegevensuitwisseling via Digipoort. Met het Open Information Model (OIM) van XBRL International is het mogelijk om XBRL-berichten in andere formaten op te stellen, waaronder het CSV-formaat (xBRL-CSV). Dit biedt mogelijkheden voor de woningcorporaties. Omzetting van de tabel naar xBRL-CSV-formaat maakt het bestand 98,2% kleiner. Hierdoor is het mogelijk om de bezitstabel in de verantwoordingsrapportage op te nemen.

Oplossing voor alle woningcorporaties

Knipscheer: “Naast dit experiment hebben we apart onderzocht of een softwareleverancier die actief is in de woningcorporatiesector en geen ervaring heeft met XBRL, aan de hand van de opgestelde specificaties een WOZ-bezitstabel kan omzetten in een xBRL-CSV-formaat. De resultaten van dit experiment verwachten we in het vierde kwartaal te kunnen presenteren. Ook onderzoekt SBR Wonen of validatie tussen de XBRL-CSV en xBRL-XML bestanden mogelijk is. Uiteindelijk willen we op basis van de bevindingen van deze experimenten een oplossing aanbieden welke toepasbaar is voor alle woningcorporaties.”

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u vragen over dit experiment? Lees dan de 2 pager Experiment SBR Vernieuwing: Gelijksoortige data rapporteren met xBRL-CSV’ of neem contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl

 

Prefer English language?

Do you prefer to read this article in English? Then please go to the page: Reporting on repetitive data with xBRL-CSV or read more technical information in the 2-pager: Experiment SBR Vernieuwing: Reporting on repetitive data with xBRL-CSV.