Validatie gegevens woningcorporaties borgt datakwaliteit

Woningcorporaties moeten verantwoording afleggen aan toezichthouders over de geleverde prestaties. Het betreft hierbij een tweetal rapporten waarbij overlappende informatie uit twee bronbestanden afkomstig is. Deze waarden moeten alvorens de aanlevering afgeleverd wordt met elkaar vergeleken worden. Softwareleverancier Visma en SBR Wonen onderzoeken of deze validatie tussen de zogeheten XBRL-CSV en XBRL-XML rapporten in het aanleverproces mogelijk is.

Borgen datakwaliteit en eenvoudiger proces

In de verantwoordingsinformatie moet een woningcorporatie gegevens aanleveren over verhuurbare eenheden. De uitvraag en aanlevering van de gegevens is verdeeld over twee bestanden. Het nadeel hiervan is dat het verschillende XBRL-bestanden betreft, te weten een XBRL-CSV en XBRL-XML. Een deel van de informatie in beide bestanden is overlappende informatie.

In het huidige aanleverproces worden de gegevens gevalideerd ná het aanleveren van de informatie. Hierbij is niet alleen kans op fouten in de informatie, deze manier van aanleveren is bovendien arbeidsintensief. Daar komt nog bij dat in geval van een mismatch in de gegevens de aanlevering opnieuw moet worden uitgevoerd. Voor het borgen van de datakwaliteit en om het aanleverproces te vereenvoudigen moet de data gevalideerd worden vóór aanlevering.

Overkoepelend entrypoint

Door het opstellen van een taxonomie voor beide bestanden en het creëren van een overkoepelend entrypoint vindt de validatie van de gegevens plaats in de Digipoort, vóórdat de verantwoordingsinformatie afgeleverd wordt. Zijn de gedefinieerde velden niet gelijk aan elkaar? Dan volgt een melding met het advies om de data te controleren en aan te passen. Matchen alle gegevens wel? Dan wordt de rapportage direct afgeleverd bij de toezichthouders Autoriteit Woningcorporaties, Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ministerie van BZK en Aedes.

Oplossing voor woningcorporaties

Sebastiaan Knipscheer, SBR Wonen: “Naast dit experiment hebben we eerder onderzocht hoe de enorm grote WOZ-bezitstabel via SBR aangeleverd kan worden. Omzetting van de tabel naar XBRL-CSV-formaat maakt het bestand 98,2% kleiner waardoor het mogelijk is om de bezitstabel in de verantwoordingsrapportage op te nemen. Op basis van de bevindingen van deze experimenten willen we een oplossing uitwerken welke toepasbaar is voor alle woningcorporaties en acceptabel voor de betrokken accountants.”

Meer informatie

Wilt u meer meer technische informatie over dit experiment? Of heeft u vragen over dit experiment? Lees dan de 2 pager ‘Experiment SBR Vernieuwing: Valideren tussen 2 instances’ of neem dan contact op met Jon Butter via jon.butter@logius.nl

Prefer English language?

Do you prefer to read this article in English? Then please go to the page: Data validation for housing corporations guarantees data quality or read more technical information in the 2-pager: Validation between 2 instances.