Update voortgang wijziging Besluit elektronische deponering Handelsregister

In 2022 heeft een consultatie plaatsgevonden over een voorgenomen wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister, met als doel de verplichting tot elektronisch deponeren uit te breiden. Volgens dit besluit zullen ook grote rechtspersonen verplicht worden om de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens (tezamen aangeduid als de jaarrapportage) elektronisch via SBR te deponeren. De uitzonderingen op deze verplichting, zoals vermeld in artikel 4 van het Besluit elektronische deponering handelsregister, zijn grotendeels geschrapt. 

Elektronisch deponeren
Wie de jaarrekening bij de KVK deponeert, zal dat straks elektronisch via SBR moeten doen. Beursgenoteerde bedrijven blijven bij de AFM deponeren. Het SBR Afsprakenstelsel is aangepast om ook deponering van een jaarrekening in een uniform elektronisch verslagleggingsformaat (het Europese formaat) via SBR mogelijk te maken. De reacties op de consultatie zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat meegenomen in de voorbereiding van het besluit. Een belangrijke aanpassing aan het voorgenomen Besluit is dat deze verplichting zal ingaan voor boekjaren die starten op of na 1 januari 2025.

AMvB
Het voorgenomen Besluit is een algemene maatregel van bestuur (AMvB). De gebruikelijke stappen voor de totstandkoming van een AMvB zijn:

  1. Voorbereiding van de maatregel door het betreffende departement.
  2. Bespreking van de maatregel in de ministerraad.
  3. Advies van de Raad van State.
  4. Verwerken van het advies van de Raad van State middels een nader rapport.
  5. Ondertekening van de eventueel aangepaste AMvB door de betrokken minister(s) en de Koning, gevolgd door bekendmaking in het Staatsblad.

Het voorgenomen Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister is in juni 2024 besproken in de ministerraad. De volgende stap is nu het advies van de Raad van State. Volgens de planning wordt de publicatie van het besluit voor het eind van dit jaar verwacht. De voortgang van dit besluit kan ook worden gevolgd via de wetgevingskalender.