Request for Comments – Inline XBRL en Report Packages

We horen graag uw reactie op een aantal vragen rondom de introductie van de Inline XBRL specificatie en de Report Package specificatie. U kunt reageren tot 21 november.

Inleiding

SBR heeft belang bij een visie en een daarop aansluitende releasekalender met voorgenomen wijzigingen in het SBR afsprakenstelsel. Het SBR team faciliteert en coördineert de ontwikkeling van deze visie en is verantwoordelijk voor het beheer van het afsprakenstelsel. De besluitvorming over de aanpassingen in het SBR afsprakenstelsel vindt in deelonderwerpen plaats. Onderdeel van de besluitvorming over het SBR afsprakenstelsel is de marktconsultatie. Voor u ligt een ‘verzoek tot commentaar’ (Engels: Request for Comments, RfC) welke deel uitmaakt van de marktconsultatie.

Deze RfC behandelt de introductie van de Inline XBRL specificatie en de Report Package specificatie. Met behulp van deze RfC willen de uitvragende partijen binnen SBR van u weten hoe u aankijkt tegen de mogelijke invoering van Inline XBRL in combinatie met een Report Package. Welke gevolgen ziet u en welke visie heeft u over de (wijze van) invoering, indien wordt overgegaan tot invoering.

Aanleiding

In het Besluit elektronische deponering handelsregister is opgenomen dat digitale deponering exclusief plaatsvindt met behulp van de door de overheid aangewezen standaard SBR. In dit Besluit  zijn enkele categorieën van rechtspersonen – waaronder grote rechtspersonen en hun middelgrote dochterondernemingen - uitgezonderd van de verplichting om elektronisch via SBR te deponeren. Deze uitzondering kwam voort uit de insteek dat voor deze categorie aangehaakt zou gaan worden bij het Europese formaat waarin uitgevende instellingen hun jaarrekening moeten deponeren. 

Inmiddels wordt gewerkt aan een Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister. Deze wijziging is het gevolg van het in werking treden van het Europese formaat waarin uitgevende instellingen hun jaarrekening moeten deponeren. Daarmee vervalt de reden voor de uitzondering voor de betreffende rechtspersonen. De verwachting is dat deze uitzondering vervalt vanaf boekjaar 2024 of 2025.

Iedere rechtspersoon die bij de KVK de jaarrapportage deponeert krijgt de keuze tussen twee formaten: het huidige SBR-formaat of het Europese formaat. 

  • Onder het Europese formaat wordt verstaan: een XHTML document voorzien van Inline XBRL tags refererend naar een door de verantwoordingsplichtige opgestelde extensietaxonomie, waarbij deze documenten allemaal zijn opgenomen in een XBRL report package.
  • Er zijn verschillende softwareleveranciers die de jaarrekening in het huidige SBR formaat renderen naar een XHTML document met Inline XBRL tags. De intentie is om mogelijk te maken dat een dergelijke rendering kan voldoen aan de eisen van het Europese formaat, waardoor er feitelijk een hybride vorm ontstaat.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen het huidige SBR-formaat en het Europese formaat. 

Het eerste is dat bij het Europese formaat slechts een deel van de gegevens met XBRL gemarkeerd (getagd) wordt, terwijl bij een rapportage in het huidige SBR-formaat alle gegevens gemarkeerd zijn. Als gevolg hiervan is bij een jaarrekening in het huidige SBR-formaat de gehele jaarrekening geautomatiseerd te lezen en te verwerken; bij het Europese formaat is dat enkel het geval voor de gemarkeerde gegevens. 

Het tweede verschil is dat een rapportage in het Europese formaat in eXtensible HyperText Markup Language (XHTML) is opgesteld, waarmee deze in iedere moderne browser te lezen is, terwijl een rapportage in het huidige SBR-formaat eerst moet worden omgezet naar een voor de mens leesbare versie. Wanneer een jaarrapportage in het Europese formaat wordt aangeleverd, ontstaat er ook meer vrijheid voor de rechtspersoon om de jaarrekening in te richten naar eigen wens.

Het derde verschil is dat het Europese formaat gebruik maakt van een Report Package, een gestandaardiseerd mechanisme voor het samenvoegen van (Inline) XBRL rapportage(s) en eventuele ondersteunende artefacten in één .zip bestand. Het huidige SBR-formaat kenmerkt zich door de system-to-system uitwisseling van XBRL (instance) documenten met behulp van een SOAP envelop.

Voorstel

Om het Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische deponering handelsregister te faciliteren, dient het deponeren van een jaarrekening in het Europese formaat via SBR mogelijk te worden gemaakt. Daarom is het voorstel om zowel de Inline XBRL specificatie als de Report Package specificatie toe te voegen aan het SBR afsprakenstelsel. 

Inline XBRL 1.1

Inline XBRL, ook wel iXBRL genoemd, biedt een mechanisme voor het insluiten van XBRL-tags in XHTML-documenten. Hierdoor kunnen de voordelen van in XBRL getagde gegevens worden gecombineerd met een door mensen leesbare presentatie van een rapportage die onder beheer staat van de opsteller.

De laatste versie van de Inline XBRL specificatie met de status ‘Recommended’ is Inline XBRL 1.1 . De Inline XBRL specificatie wordt gebruikt in combinatie met het Transformation Registry. Dit definieert hoe de waarden van feiten die in XHTML-documenten worden weergegeven dienen te worden geconverteerd naar de vereiste gegevenstypen voor XBRL. De laatste versie van de Transformation Registry met de status ‘Recommended’ is de Transformation Rules Registry for Inline XBRL 5 .

Voorbeelden van een jaarrekening op basis van het Europese formaat zijn terug te vinden op https://filings.xbrl.org/.

Het toestaan van de toepassing van Inline XBRL is de eerste stap in de aanvulling van het SBR afsprakenstelsel ten behoeve van dit Europese formaat. In dit kader zullen naar verwachting ook aanvullende SBR Filing Rules opgesteld moeten worden, bijvoorbeeld omtrent de mogelijke toepassing van afbeeldings-, lettertype- en stylingbestanden. Deze aanvulling van de SBR Filing Rules zal in een later stadium uiteraard ook de RfC procedure doorlopen. 

Report Package 1.0

Report Packages bieden een gestandaardiseerd mechanisme voor het samenvoegen in één bestand van (Inline) XBRL rapportage(s) en eventuele ondersteunende artefacten. Artefacten kunnen een extensietaxonomie en/of afbeeldings-, lettertype- en stylingbestanden bevatten om een Inline XBRL rapportage te ondersteunen. 

De Report Package 1.0 specificatie definieert een standaardstructuur voor XBRL rapportages in .zip-bestanden, waardoor compatibele software de in de .zip-bestanden besloten rapporten automatisch kan identificeren en verwerken. Deze specificatie is nog in ontwikkeling en heeft nog niet de status ‘Recommended’. Deze ontwikkeling is inmiddels gestagneerd omdat internationaal – waaronder door ESEF - al gebruikt wordt gemaakt van report packages op basis van de inhoud van de Working Group Note . 

Een voorbeeld van de bestandstructuur van een report package, bestaande uit een rapportage en een taxonomie, is hieronder opgenomen. Dit voorbeeld is afkomstig uit de eerder genoemde Working Group Note.

SampleTaxonomyPackage-v1.0/

    META-INF/

        taxonomyPackage.xml

        catalog.xml

    xbrl.example.com/

        v1/

            taxonomy.xsd

            taxonomy-linkbase.xml

    reports/

        myreport.html

Voorbeeld bestandstructuur Report Package

De belangrijkste kenmerken zijn dat er META-INF map aanwezig is waarin een ‘catalog’ bestand is opgenomen die aangeeft welke documenten aanwezig zijn in de report packages. Daarnaast is er sprake van een ‘reports’ map waarin de daadwerkelijke rapportage te vinden is. Meer details zijn te vinden in de bovengenoemde Working Group Note.

Ook het toestaan van de toepassing van XBRL report packages is een stap in de aanvulling van het SBR afsprakenstelsel ten behoeve van dit Europese formaat. In dit kader zullen naar verwachting ook aanvullende SBR Filing Rules opgesteld moeten worden, bijvoorbeeld voor het vaststellen van de relevante bestandstructuur. Deze aanvulling van de SBR Filing Rules zal in een later stadium uiteraard ook de RfC procedure doorlopen. 

Vragen

Voor de SBR uitvragende partijen is het van belang om de mening van de marktpartijen op dit voorstel te achterhalen in de vorm van een marktconsultatie. Op onderstaande vragen ontvangen de SBR taxonomie bouwende partijen graag een antwoord met een toelichting. 

  1. Wat is uw mening omtrent het voorstel voor het toevoegen van de Inline XBRL 1.1 specificatie aan het SBR afsprakenstelsel?
  2. Wat is uw mening omtrent het voorstel voor het toevoegen van de Report Packages specificatie aan het SBR afsprakenstelsel?
  3. Heeft u (aanvullende) opmerkingen betreffende de verschillende oplossingen?

Reacties

U wordt verzocht uw reacties voor 21 november 2022 naar het adres sbr@logius.nl te sturen met in het onderwerp de tekst ‘RfC Inline XBRL + Report Packages. U kunt u reacties in .pdf, .txt, .odf of .docx formaat indienen. Alle reacties worden in .pdf formaat geplaatst op de webpagina’s van SBR. Na de sluitingsdatum zal het SBR team de rapportages verwerken tot een standpunt met betrekking tot de invoering. Dit standpunt zal eveneens gepubliceerd worden op de webpagina van SBR.