SBR Governance

Besturing is nodig voor het collectief oplossen van diverse vraagstukken omtrent SBR en omvat afspraken over hoe beslissingen in de vraagstukken moeten worden genomen. De afspraken waarop de samenwerking binnen SBR gebaseerd is en de verschillende overleggen die hiervoor worden georganiseerd, wordt de SBR Governance (besturing) genoemd. De SBR Governance is in 2023 herzien om beter aan te sluiten bij de huidige situatie.
 

Overlegstructuur op drie niveaus

De governance structuur van het publiek-private SBR Afsprakenstelsel – ook wel de SBR Governance genoemd - hanteert een model met drie verschillende niveaus: strategisch niveau, tactisch niveau en operationeel niveau. Elk van deze niveaus omvat ten minste één gremium:

 • het Strategisch Beraad (strategisch niveau)
 • het Tactisch Beraad (tactisch niveau)  
 • de taak- en werkgroepen (operationeel niveau)

Dit zogenaamde drie-lagen model van de SBR Governance wordt als volgt gevisualiseerd:


Strategisch Beraad

Het Strategisch Beraad is het hoogste orgaan binnen de SBR Governance en zodoende eindverantwoordelijk voor het SBR Afsprakenstelsel als geheel. Dit betekent dat het Strategisch Beraad ervoor dient te zorgen dat het SBR Afsprakenstelsel aantoonbaar goed functioneert, eenvoudig toepasbaar is en up-to-date blijft met de nieuwste technologieën, wet- en regelgeving en gebruikersbehoeften. Dit doet zij door te komen tot strategische besluiten die het SBR Afsprakenstelsel betreffen en die gedragen worden door de partijen voor wie deze besluiten relevant zijn. 

De taken van het Strategisch Beraad omvatten:

 • het formeel bekrachtigen van de voorgestelde wijzigingen in het SBR Afsprakenstelsel, indien de procedure hiervoor op de juiste wijze is doorlopen;
 • het formeel goedkeuren van het charter van een door het Tactisch Beraad aangedragen nieuw in te stellen taak- en/of werkgroep;
 • het formeel erkennen van een nieuwe domeineigenaar als deelnemer aan het Tactisch Beraad of Strategisch Beraad op basis van een schriftelijke aanvraag hiertoe door een potentiële domeineigenaar;
 • het kennis nemen van de SBR Roadmap;
 • het elke vier jaar formeel evalueren van de governance van het SBR Afsprakenstelsel en het zo nodig bijstellen hiervan (met een eerste evaluatie per 1 januari 2025).

Het Strategisch Beraad bestaat uitsluitend uit vertegenwoordigers van domeineigenaren, de vertegenwoordiger van de beleidsverantwoordelijke voor SBR binnen de Nederlandse overheid en de voorzitter van het Tactisch Beraad. Zij worden hierbij secretarieel ondersteund door de SBR Staf. 

De primaire functies van de leden van het Strategisch Beraad stralen af op het aanzien van het SBR Afsprakenstelsel. Het is daarom van belang dat het Strategisch Beraad bestaat uit representatieve personen. Indien geen geschikte invulling gevonden wordt voor een positie, blijft deze vacant. 

De leden van het Strategisch Beraad kiezen elke twee kalenderjaren een voorzitter uit hun midden. Er is geen maximum termijn voor een gekozen voorzitter.

Tijdens de bijeenkomsten van het Strategisch Beraad vertegenwoordigen de domeineigenaren de belanghebbenden uit het domein waarin zij optreden als domeineigenaar. Zij worden geacht om standpunten vooraf af te stemmen met hun domein en de voortgang van de besprekingen aan hun domein terug te koppelen. Om dit te faciliteren worden de agenda en de vergaderstukken ook aan de leden van het Tactisch Beraad verstuurd.

Het Strategisch Beraad wordt inhoudelijk geadviseerd door het Tactisch Beraad. Het Tactisch Beraad bereidt voor alle voorgenomen besluiten van het Strategisch Beraad een schriftelijk advies voor. Het Strategisch Beraad wordt geacht een eigen afweging te maken in de besluitvorming. 

Het Strategisch Beraad komt bij voorkeur tot besluitvorming op basis van unanimiteit. Wanneer dit niet mogelijk is, dient besluitvorming op basis van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen plaats te vinden. Er is sprake van een gekwalificeerde meerderheid wanneer minstens vijf stemgerechtigde leden aan de bijeenkomst van het Strategisch Beraad deelnemen en de meerderheid ten minste driekwart van de stemmen bedraagt.

Uitsluitend de vertegenwoordigers van domeineigenaren hebben stemrecht in het Strategisch Beraad. Deze bijeenkomsten kunnen digitaal plaatsvinden indien de voorzitter en/of secretaris hiervoor opteert. Besluitvorming kan ook schriftelijk buiten de bijeenkomsten plaatsvinden. 

Het Strategisch Beraad komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar; tenminste eenmaal in het voorjaar en een keer in het najaar. Een bijeenkomst van het Strategisch Beraad dient vooraf te worden gegaan door een bijeenkomst van het Tactisch Beraad. Tussen deze bijeenkomsten moet minimaal een periode van twee weken zitten, maar bij voorkeur bedraagt deze periode vier weken. 

De deelnemers aan het Strategisch Beraad ontvangen geen vergoeding voor hun deelname. 

Het Strategisch Beraad is voor onbepaalde tijd ingesteld


Tactisch Beraad

Het Tactisch Beraad is de schakel tussen het Strategisch Beraad en de taak- en werkgroepen. Zij heeft een belangrijke rol bij het signaleren en benutten van de kansen om het SBR Afsprakenstelsel verder te brengen.

De taken van het Tactisch Beraad omvatten:

 • het accorderen van het jaarplan van de taak- en werkgroepen;
 • het opstellen van een SBR Roadmap (als inzichtgevend document);
 • het initiëren van verzoeken tot wijziging in de kaders van SBR en/of de governance van het SBR Afsprakenstelsel;
 • het geven van een advies aan het Strategisch Beraad omtrent een door een taak- of werkgroep voorgestelde wijziging van het SBR Afsprakenstelsel;
 • het identificeren van relevante externe ontwikkelingen (voor zover deze ontwikkelingen niet plaatsvinden binnen een expertisegebied dat expliciet bij een taakgroep is belegd);
 • het opstellen van een charter voor een tijdelijke werkgroep voor het uitwerken van een potentiële aanvulling van het SBR Afsprakenstelsel;
 • het accorderen van de planning, voortgang en uitkomsten van de werkzaamheden van de SBR Staf op het gebied van marketing en communicatie omtrent het SBR Afsprakenstelsel.

In het Tactisch Beraad zitten de vertegenwoordigers van dezelfde domeineigenaren als die in het Strategisch Beraad zitten evenals de vertegenwoordiger van de beleidsverantwoordelijke voor SBR binnen de Nederlandse overheid. Aanvullend nemen ook de voorzitters van de taakgroepen en eventuele werkgroepen deel aan het Tactisch Beraad om de relevante ontwikkelingen binnen deze groepen toe te lichten. Het Tactisch Beraad wordt secretarieel ondersteund door de SBR Staf. 

De leden van het Tactisch Beraad kiezen elke twee kalenderjaren een voorzitter uit hun midden. Er is geen maximum termijn voor een gekozen voorzitter. Wel moet de voorzitter van het Tactisch Beraad bij voorkeur werkzaam zijn voor een private organisatie, zodat de verhouding tussen publieke en private partijen in het Strategisch Beraad in balans blijft.

Tijdens de bijeenkomsten van het Tactisch Beraad vertegenwoordigen de domeineigenaren de belanghebbenden uit ‘hun domein’; oftewel het domein waarin zij optreden als domeineigenaar. Zij worden geacht om standpunten vooraf af stemmen met hun domein en de voortgang van de besprekingen aan hun domein terug te koppelen. 

Het Tactisch Beraad komt bij voorkeur tot besluitvorming op basis van unanimiteit. Wanneer dit niet mogelijk is, dient besluitvorming op basis van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen plaats te vinden. Er is sprake van een gekwalificeerde meerderheid wanneer minstens vijf stemgerechtigde leden aan de bijeenkomst van het Tactisch Beraad deelnemen en de meerderheid ten minste driekwart van de stemmen bedraagt.

Uitsluitend de vertegenwoordigers van domeineigenaren hebben stemrecht in het Tactisch Beraad. Deze bijeenkomsten kunnen digitaal plaatsvinden indien de voorzitter en/of secretaris hiervoor opteert.

Het Tactisch Beraad komt ten minste eenmaal per kwartaal bij elkaar. Een bijeenkomst van het Strategisch Beraad dient vooraf te worden gegaan door een bijeenkomst van het Tactisch Beraad. Tussen deze bijeenkomsten moet minimaal een periode van twee weken zitten, maar bij voorkeur bedraagt deze periode vier weken.

De deelnemers aan het Tactisch Beraad ontvangen geen vergoeding voor hun deelname.

Het Tactisch Beraad is voor onbepaalde tijd ingesteld


Taakgroepen

Een taakgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van op expertise gebaseerde voorstellen en adviezen over relevante onderdelen van het SBR Afsprakenstelsel op hun expertisegebied om het afsprakenstelsel proactief up-to-date te houden. Een taakgroep ontleent legitimiteit aan het feit dat in hun midden alle expertise vanuit de Nederlandse SBR-gemeenschap is samengebracht. 

Hieronder zijn eerst de generieke taken, samenstelling en werkwijze van de taakgroepen beschreven. Daaropvolgend is voor elk van de taakgroepen een beschrijving van het specifieke taakgebied opgenomen.

De taken van een taakgroep omvatten:

 • het opstellen van een jaarplan voor de taakgroep;
 • het identificeren en onderzoeken van ontwikkelingen in relevante (internationale) open standaarden;
 • het opstellen en goedkeuren van verzoeken tot wijziging van het SBR Afsprakenstelsel; 
 • het vaststellen dat de door het Strategisch Beraad bekrachtigde wijzigingen correct zijn verwerkt in de documentatie van het SBR Afsprakenstelsel;
 • het adviseren vanuit expertise over (mogelijke) knelpunten in het SBR Afsprakenstelsel.

Een taakgroep bestaat uit specialisten op het relevante expertisegebied. Deelname aan een taakgroep staat open voor alle geïnteresseerden en is op vrijwillige basis. De deelnemers aan een taakgroep worden geacht actief bij te dragen aan het opstellen van voorstellen, adviezen en expertopinies. 

De deelnemers kiezen elke twee jaar een voorzitter en secretaris uit hun midden, tenzij anders vermeld in dit document. Er is geen maximum termijn voor een gekozen voorzitter en/of secretaris. 

De voorzitter van een taakgroep neemt tevens deel aan het Tactisch Beraad. De voorzitter van een taakgroep moet werkzaam zijn voor een private organisatie, zodat de verhouding tussen publieke en private partijen in het Tactisch Beraad in balans blijft. 

De secretaris wordt bij een taakgroep – in tegenstelling tot bij het Strategisch en Tactisch Beraad – niet geleverd door de SBR Staf. De voorzitter en secretaris dragen gezamenlijk zorg voor de planning van de bijeenkomsten, het opstellen van de agenda, het versturen van de relevante informatie voorafgaand aan de bijeenkomst, de inhoudelijke uitvoering en het notuleren van de bijeenkomst. Indien een fysieke bijeenkomst gewenst is, kan de secretaris contact opnemen met de SBR Staf voor assistentie, indien gewenst.

Een taakgroep komt bij voorkeur tot besluitvorming op basis van unanimiteit. Wanneer dit niet mogelijk is, dient besluitvorming op basis van een gekwalificeerde meerderheid van stemmen plaats te vinden. Er is sprake van een gekwalificeerde meerderheid wanneer minstens vijf stemgerechtigde deelnemers aanwezig zijn in de bijeenkomst van de taakgroep en de meerderheid ten minste driekwart van de stemmen bedraagt. 

Per organisatie is sprake van één stemgerechtigde deelnemer, ongeacht hoeveel medewerkers van die organisatie aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst van een taakgroep. Een taakgroep kan aanvullende eisen aan stemrecht stellen (waar nodig).

De voorstellen, adviezen en expertopinies van een taakgroep worden door de voorzitter van een taakgroep ingebracht in het Tactisch Beraad. Waar relevant wordt een oordeel meegegeven over het strategisch gehalte en of dit een unaniem besluit is en zo nee, welke afwijkende meningen er in de taakgroep naar voren zijn gebracht. Het Tactisch Beraad kan een positief of negatief advies geven aan het Strategisch Beraad over het besluit van de taakgroep. 

Elke taakgroep komt minimaal eenmaal per kwartaal bij elkaar. Deze bijeenkomsten kunnen digitaal plaatsvinden indien de voorzitter en/of secretaris hiervoor opteert.

De deelnemers aan een taakgroep ontvangen geen vergoeding voor hun deelname.

Een taakgroep is ingesteld voor onbepaalde tijd, maar met een evaluatie aan het begin van elk kalenderjaar.


Taakgroep XBRL

De Taakgroep XBRL richt zich op de toepassing van alle aspecten van de internationale open standaard XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

XBRL International – de organisatie achter de XBRL standaard – werkt structureel aan het verbeteren van XBRL. Dit doe zij door het – in samenspraak met haar leden - uitwerken van nieuwe of bijwerken van bestaande XBRL specificaties en ondersteunende documenten (ook wel ‘guidance’ genoemd). De guidance omvat de internationale best practices over de wijze waarop XBRL moet worden toegepast in bepaalde omstandigheden. De kwaliteit van de XBRL specificaties en de relevante guidance is van een dusdanig hoog niveau dat het afwijken hiervan over het algemeen niet wenselijk is. 

De voornaamste taak van de Taakgroep XBRL is het bijhouden van een overzicht van de relevante XBRL specificaties en ondersteunende documenten die onderdeel uitmaken van het SBR Afsprakenstelsel. 

In de Taakgroep XBRL worden de (concept)versies van nieuwe of bijgewerkte XBRL specificaties, guidance en ondersteunende documenten in detail besproken. De insteek van de taakgroep is om deze documenten toe te voegen aan het overzicht wanneer zij hiervoor geschikt zijn. Elke wijziging doorloopt de vastgestelde wijzigingsprocedure van het SBR Afsprakenstelsel.

Het is mogelijk dat (gedeeltes van) XBRL specificaties, guidance of andere ondersteunende documenten niet wenselijk worden geacht door de Taakgroep XBRL in het kader van de uitgangspunten van het SBR Afsprakenstelsel. De Taakgroep XBRL kan daarom besluiten om aanvullende restricties te onderkennen alvorens deze documenten op te willen nemen in het overzicht of om bepaalde documenten in het geheel niet op te willen nemen op het overzicht. De Taakgroep XBRL fungeert zodoende als een filter op de door XBRL International uitgebrachte specificaties, guidance of andere ondersteunende documenten. 

Vanuit de Taakgroep XBRL worden bij voorkeur geen eigen specificaties en/of ondersteunende documenten uitgebracht. Wanneer er behoefte is aan een aparte specificatie, guidance of ander ondersteunend document, worden de leden van de taakgroep geacht dit in te brengen bij de relevante werkgroepen van XBRL International. 

In afwijking van de standaard samenstelling van een taakgroep, wordt de rol van voorzitter van de Taakgroep XBRL permanent ingevuld door een vertegenwoordiger XBRL Nederland. Indien XBRL Nederland besluit af te zien van dit recht, wordt teruggevallen op de standaard wijze voor het bepalen van de voorzitter.

In afwijking van de standaard werkwijze van een taakgroep, zijn deelnemers uitsluitend stemgerechtigd wanneer zij ook deelnemer zijn van XBRL Nederland en/of XBRL Europe. Om de stemgerechtigheid te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de deelnemerslijst van XBRL Nederland en die van XBRL Europe. Het is aan de deelnemers van de Taakgroep XBRL om te zorgen dat zij op juiste wijze op deze deelnemerslijsten zijn opgenomen.


Taakgroep Elektronische handtekeningen

De Taakgroep Elektronische handtekeningen richt zich op de toepassing van de open standaarden op het gebied van elektronische handtekeningen, elektronische zegels en elektronische tijdsstempels van het Europees Telecommunicatie en Standaardisatie Instituut (ETSI). ETSI is officieel erkend door de Europese Unie als een Europese Standaarden Organisatie. 

Binnen ETSI is de Technical Committee (TC) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) verantwoordelijk voor de standaardisatie ter ondersteuning van huidige en opkomende technologie voor elektronische handtekeningen, aanverwante diensten en trustservice-infrastructuren die dergelijke diensten ondersteunen. Dit is gericht op het ondersteunen van wettelijke vereisten zoals de eIDAS-verordening en algemene commerciële vereisten.

TC ESI werkt structureel aan het verbeteren van relevante specificaties en ondersteunende documenten. Dit doe zij door het – in samenspraak met haar leden - uitwerken van nieuwe of bijwerken van bestaande specificaties en ondersteunende documenten. De TC ESI specificaties en de ondersteunende documenten zijn verankerd in de Europese wet- en regelgeving.

Bij het gebruik van gekwalificeerde elektronische certificaten worden de TC ESI specificaties aangevuld met eisen van PKIoverheid, de public key infrastructure (PKI) van de Nederlandse overheid. 

De voornaamste taak van de Taakgroep Elektronische handtekeningen is het bijhouden van een overzicht van de relevante door TC ESI uitgebrachte specificaties en ondersteunende documenten die onderdeel uitmaken van het SBR Afsprakenstelsel. Hetzelfde geldt voor de eisen vanuit PKIoverheid.

In de Taakgroep Elektronische Handtekeningen worden de (concept)versies van nieuwe of bijgewerkte TC ESI specificaties en ondersteunende documenten in detail besproken. De insteek van de taakgroep is om deze documenten toe te voegen aan dit overzicht wanneer zij hiervoor geschikt zijn. Elke wijziging doorloopt de vastgestelde wijzigingsprocedure van het SBR Afsprakenstelsel.

Het is mogelijk dat (gedeeltes van) TC ESI specificaties of ondersteunende documenten niet wenselijk worden geacht door de Taakgroep Elektronische handtekeningen in het kader van de uitgangspunten van het SBR Afsprakenstelsel. De Taakgroep Elektronische handtekeningen kan daarom besluiten om aanvullende restricties te onderkennen alvorens deze documenten op te willen nemen in het overzicht of om bepaalde documenten niet op te willen nemen op het overzicht. De Taakgroep Elektronische handtekeningen fungeert zodoende als een filter op de door TC ESI uitgebrachte specificaties en/of ondersteunende documenten. 

Vanuit de Taakgroep Elektronische handtekeningen worden bij voorkeur geen eigen specificaties en/of ondersteunende documenten uitgebracht. Wanneer er behoefte is aan een aparte specificatie of ondersteunend document, worden de leden van de taakgroep geacht dit in te brengen bij de TC ESI. 


Taakgroep Uitwisseling

De Taakgroep Uitwisseling richt zich op het uitwerken van nieuwe of bijwerken van bestaande specificaties en ondersteunende documenten voor het digitaal uitwisselen van gestructureerde gegevens – al dan niet elektronisch ondertekend - tussen organisaties.

De Taakgroep Uitwisseling richt zich met name inhoudelijk op de volgende onderwerpen:

 • onderhouden van bestaande technische koppelvlak specificaties voor uitwisseling;
 • uitwerken van nieuwe technische koppelvlak specificaties voor uitwisseling op basis van (internationale) open standaarden;
 • onderhouden van de vereisten inzake de verwerkingen van gegevens binnen uitwisselingsprocessen (ook wel i-processen genoemd);
 • bewaken van de kwaliteit van de technische koppelvlakken en i-processen, inclusief de beveiligingsaspecten en aansluiting op internationale open standaarden die hierbij een rol spelen.

De voornaamste taak van de Taakgroep Uitwisseling is het bijhouden van de relevante technische koppelvlakken en verwerkingen binnen uitwisselingsprocessen, aangevuld met ondersteunende documenten. Dit geheel maakt onderdeel uit van het SBR Afsprakenstelsel.

In de Taakgroep Uitwisseling worden de (concept)versies van nieuwe of bijgewerkte technische koppelvlakken, verwerkingen binnen uitwisselingsprocessen of ondersteunende documenten in detail besproken. De insteek van de taakgroep is om deze documenten toe te voegen aan het SBR Afsprakenstelsel wanneer zij hiervoor geschikt zijn. Elke wijziging doorloopt de vastgestelde wijzigingsprocedure van het SBR Afsprakenstelsel.


Taakgroep RGS

De Taakgroep RGS richt zich op het beheer van de semantische standaard Referentie Grootboekschema. Referentie Grootboekschema (RGS) is een referentiecode schema. De referentiecode is een unieke code die is gekoppeld aan een bepaalde grootboekrekening. Dit zorgt voor een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens binnen een financiële administratie. 

Er bestaat hier geen internationale standaard voor, waardoor de Taakgroep RGS een andere insteek kent dan de overige taakgroepen binnen de SBR Governance. De Taakgroep RGS is immers verantwoordelijk voor het beheer van een semantisch inhoudelijke standaard in Nederland.

De Taakgroep RGS zorgt ervoor dat er periodiek een geüpdatete versie van het Referentie Grootboekschema wordt gepubliceerd op de RGS website. Daarnaast is de Taakgroep RGS ook verantwoordelijk voor de werkzaamheden op het gebied van marketing en communicatie omtrent RGS, inclusief het beheer van de RGS website. 

De taakgroep is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de totstandkoming van de RGS taxonomie (hiervoor is een apart artefact-domein te onderkennen), voor de benodigde inhoudelijke mapping  (hier ligt een afhankelijkheid met de relevante uitwisselingsdomeinen) of voor marketing en communicatie gericht op implementatie.

Elke wijziging in een versie van RGS doorloopt de in hoofdstuk 3 beschreven wijzigingsprocedure van het SBR Afsprakenstelsel.


Werkgroep(en)

Een werkgroep kan worden ingesteld voor het uitwerken van op expertise gebaseerde voorstellen en adviezen over potentiële aanvullingen van het SBR Afsprakenstelsel indien dit onderwerp niet binnen het expertisegebied van een bestaande taakgroep valt. Het voornaamste verschil tussen een taakgroep en een werkgroep is het tijdelijke karakter van een werkgroep. Een werkgroep wordt ingesteld voor een bepaalde tijdsperiode of voor het bereiken van een specifiek doel. Na verloop van deze tijdsperiode of het bereiken van dit doel, wordt de werkgroep ontbonden. 

Een voorstel voor het instellen van een nieuwe werkgroep moet door het Tactisch Beraad worden opgesteld. Hiervoor stelt het Tactisch Beraad een concept-charter op voor de nieuw op te richten werkgroep. Dit voorstel brengt zij vervolgens in bij het Strategisch Beraad ter goedkeuring.

Een werkgroep heeft over het algemeen dezelfde generieke taken, samenstelling en werkwijze als een taakgroep. De frequentie, de wijze van financiering van een werkgroep en de verwachte looptijd van de werkgroep, zijn opgenomen in het concept-charter.

Indien blijkt dat het tijdelijke karakter van een werkgroep minder tijdelijk is dan vooraf verwacht, zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste kan de tijdelijke looptijd van de werkgroep verlengd worden. Hiervoor dient dezelfde procedure gevolgd te worden als bij het instellen van de werkgroep. De tweede optie is het omzetten van de werkgroep met een tijdelijk karakter naar een taakgroep voor een onbepaalde periode. Hiervoor dient een wijziging van het SBR Afsprakenstelsel plaats te vinden conform de in hoofdstuk 3 beschreven wijzigingsprocedure van het SBR Afsprakenstelsel.


SBR Staf

De SBR Staf is verantwoordelijk voor het regelen van de administratieve en secretariële aspecten van het SBR Afsprakenstelsel. 

De taken van de SBR Staf omvatten onder meer:

 • het publiceren van de meest recente versie van het SBR Afsprakenstelsel op de SBR website;
 • het vervullen van de rol van secretaris bij de bijeenkomsten van het Strategisch Beraad en het Tactisch Beraad, waaronder het organiseren van de bijeenkomsten, het opzetten van de agenda, het distribueren van de agenda naar de (agenda)leden, het notuleren van de bijeenkomsten en het distribueren van de verslagen van de bijeenkomsten naar de (agenda)leden;
 • het publiceren van de (uitkomsten van) verzoeken tot wijziging van het SBR Afsprakenstelsel op de SBR website na besluit door het Strategisch Beraad;
 • het publiceren van de vastgestelde verslagen van het Strategisch Beraad, het Tactisch Beraad en de taak- en werkgroepen op de SBR website; 
 • het onderhouden van een overzicht van domeinen die het SBR Afsprakenstelsel toepassen, inclusief een beschrijving per domein;
 • het beschikbaar hebben van marketing documentatie voor de toepassing van het SBR Afsprakenstelsel door domeinen;
 • het beheren van de SBR communicatiekanalen, waaronder de SBR website, mailbox en LinkedIn pagina;
 • het jaarlijks organiseren van een symposium over SBR waarin de relevante ontwikkelingen in het SBR Afsprakenstelsel worden besproken en de verschillende domeinen in staat worden gesteld om hun implementatie van SBR toe te lichten;

De rol van SBR Staf is grotendeels belegd bij Logius (afdeling Stelselregie binnen de directie Programma’s, Stelsels en Standaarden), met uitzondering van de rol van secretaris van het Strategisch Beraad. Dit is belegd bij één van de domeineigenaren.