SBR Governance

Besturing is nodig voor het collectief oplossen van diverse vraagstukken en omvat afspraken over hoe beslissingen in de vraagstukken moeten worden genomen. De afspraken waarop de samenwerking binnen SBR gebaseerd is en de verschillende overleggen die hiervoor worden georganiseerd, wordt de SBR Governance (besturing) genoemd.

Overlegstructuur op drie niveaus

De publiek-private overlegstructuur kent een drietal niveaus: 

  • Het SBR Beraad: dit is het hoogste niveau in het publiek-private domein. 
  • Op tactisch niveau is er het SBR Platform. Dat zit tussen het Beraad en de hieronder aangeduide Expertgroepen. Op tactisch niveau kan een Taskforce worden ingericht. 
  • Tenslotte zijn er de Expertgroepen voor respectievelijk gegevens, processen & techniek (PT), marketing, communicatie & kennis (MCK) en Referentie GrootboekSchema (RGS). 

SBR Beraad

Het SBR Beraad is het besluitvormende orgaan. Het SBR Beraad is er om strategisch richting te geven aan SBR onder andere door middel van een Roadmap. Strategische beslissingen worden via het SBR Platform voorgelegd aan het SBR Beraad. Het SBR Beraad doet voorstellen rond maatregelen die door één of meer betrokken partijen aangepakt moeten worden om de realisatie van de strategische koers binnen bereik te krijgen en te houden. Het SBR Beraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar.

Het SBR Beraad bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere: Belastingdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Big 5 accountantsorganisaties (NBA, NOAB, XBRL Nederland, NOB, VNO-NCW/MKB Nederland), Nederland ICT, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Raad voor de Jaarverslaggeving, Financieel Rapportage Collectief (SBR Nexus).

SBR Platform

Het SBR Platform is de schakel tussen het Beraad en de Expertgroepen. De primaire taak van het SBR Platform is om de SBR-activiteiten te coördineren en om ervoor te zorgen dat alles in goede samenhang plaatsvindt. Te denken valt aan de toewijzing van belangrijke onderwerpen aan de relevante Expertgroep en de coördinatie van acties om van SBR een breed gedragen succes te maken. Het SBR Platform komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

In het SBR Platform zijn partijen uit de markt en uit de overheid vertegenwoordigd. Het SBR Platform bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere: I-Interim Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Big 5 accountantsorganisaties, XBRL Nederland, de Belastingdienst, Logius, softwareontwikkelaars (waaronder Creaim, Reeleezee en Semansys), NOAB, NBA, SRA, CBS, Ministerie van Financiën en VNO-NCW-MKB.

Expertgroepen

De Expertgroepen zijn ingericht om te komen met voorstellen en adviezen aan het SBR Platform over de inrichting, het beheer en het onderhoud van SBR. Ook signaleren de Expertgroepen trends en issues. 

De Expertgroepen bestaan uit deskundigen met kennis van deelaspecten die SBR raken. Heeft u interesse om mee te denken of een bijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op via sbr@logius.nl.

De expertgroepen van de SBR Governance zijn:

  • Expertgroep Gegevens. 
  • Expertgroep Marketing, Communicatie en Kennis. 
  • Expertgroep Processen en Techniek. 
  • Expertgroep Referentie Grootboekschema (RGS). 

Meer informatie over de taakgebieden en samenstelling van de expertgroepen leest u in het statuut.
De expertgroepen hebben na de benoemde looptijd in de statuten een permanente status gekregen.

Kennisontwikkeling

Het SBR-team heeft het behouden van kennis hoog op de agenda staan. Niet alleen voor de intermediairs van nu, maar zeker ook voor de toekomstige fiscale- en accountancy beroepsgroep. Zo zijn er diverse cursussen en trainingen en maakt SBR bij een aantal hogescholen deel uit van het vaste onderwijscurriculum. Ook SBR intern staat kennisontwikkeling en -deling hoog op de agenda. Zo is er bijvoorbeeld een Kenniscentrum XBRL opgericht. En er zijn activiteiten om SBR internationale bekendheid te geven door het delen van onze kennis en ervaringen.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over de SBR Governance leest u in het document: Governance Standard Business Reporting-NL.