OCW en DUO presenteren concept handreiking voor een compacter bestuursverslag

Dinsdag 12 mei vond bij het ministerie van OCW de laatste bijeenkomst  van de ‘pilot bestuursverslag’ plaats, waarin de concept handreiking bestuursverslag nieuwe stijl centraal stond. De bijeenkomst werd georganiseerd om afgevaardigden van onderwijsinstellingen  gelegenheid te bieden feedback  te geven op het concept en ideeën aan te dragen voor verbetering. De handreiking helpt instellingen zodat ze via SBR (en XBRL) een bondig bestuursverslag kunnen samenstellen dat alle betrokken, onder wie ouders van leerlingen, aanspreekt.

Compact bestuursverslag

Een compact bestuursverslag dat goed gelezen wordt, was de aanleiding om de handleiding samen te stellen. Nu ontbreekt het daar nog aan en omvatten bestuursverslagen vaak meer dan honderd pagina’s, terwijl de verslagen steeds minder gelezen worden. Vanuit het ‘keep it simple’ gedachtengoed is er gekeken naar de behoefte vanuit de praktijk. Na de startbijeenkomst in september 2017 ontstond  spontaan een werkgroep van stakeholders die samen met DUO en OCW bezig zijn gegaan met het opstellen van de (concept) handreiking. DUO en OCW beogen begin juli de definitieve handreiking op te leveren en daarin de suggesties ter verbetering zoveel mogelijk mee te nemen.

SBR pilot bestuursverslag

OCW en DUO zijn bezig met de pilot bestuursverslag zodat instellingen en organisaties met een bekostigings- of subsidierelatie met OCW volledig digitaal hun jaarverantwoording kunnen aanleveren. Dit verlaagt de kosten en de lastendruk en zorgt voor betere en snellere rapportages binnen de keten. Na afronding van deze pilot zal gestart worden met de pilot digitale assurance. Op termijn kunnen accountants dan verantwoordingsrapportages ondertekenen met een assuranceverklaring in XBRL.

Afgelopen jaren zijn al de nodige stappen gezet om het gedachtengoed van SBR te adopteren. Zo leveren alle onderwijsinstellingen sinds 2016 de jaarverantwoording via het XBRL Onderwijsportaal aan DUO. Alle jaarrekeninggegevens zijn  gedefinieerd in de OCW Taxonomie (het gegevenswoordenboek). Met het opnemen van het bestuursverslag in XBRL en digitale assurance via SBR zetten OCW en DUO de laatste stappen naar een volledig digitaal verantwoordingsproces.