Nieuwe versie van het SBR Governance Hoofddocument vastgesteld

Het SBR Beraad heeft op 8 maart 2018 het SBR Governance Hoofddocument aangepast. Dit in verband met de verschuiving van de beleidsverantwoordelijkheid voor het SBR afsprakenstelsel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).