Alfaversie NT13 Kamer van Koophandel op preproductie

Aanleiding van dit nieuwsbericht

In een plenaire sessie op 22 mei is aandacht besteed aan de NT13 en de verbeteringen die hierin worden meegenomen ten opzichte van de NT12. De genodigden voor de sessie waren de leden van de SBR Expertgroep Gegevens en Leden van de Taskforce Jaarverslaggevingsketen. In de sessie is ingegaan op bevindingen, hoe de NT13 tot stand komt en welke known errors worden meegenomen.

Vervolgens is het proces om van een alfaversie tot een definitieve NT te komen toegelicht. Tijdens het doorlopen van het proces was er ruimte voor feedback. Een van de verbetervoorstellen is om in de keten te kunnen testen tijdens de marktconsultatie van de alfaversie. Hierdoor hebben marktpartijen meer tijd om te testen. Normaliter beschikt de markt pas over de Preproductie omgeving vanaf de bètaversie van de taxonomie.

Hoe komt een nieuwe NT tot stand?

Taxonomieën worden in de regel ontwikkeld middels een standaard aanpak. Deze aanpak omvat de ontwikkeling van een alfa, bèta en definitieve versie. De alfa- en de bètaversie bieden de mogelijkheid om al voor inproductiename eventuele onvolkomenheden in de taxonomie vroegtijdig te herkennen en te verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een taxonomie is de terugkoppeling van marktpartijen op een nieuwe versie (de zogeheten marktconsultatie). Wij hopen en vertrouwen erop dat partijen hun bijdrage leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van de gebruikte taxonomieën door nieuwe versies (intensief) te testen. Uiteindelijk levert dit voor alle partijen iets op: een probleemloze aanlevering van SBR berichten in productie.

Wat zijn de meest opvallende wijziging in de nieuwe NT?

Voor de KvK NT13 taxonomie bestaan de wijzigingen ten opzichte van de NT12 versie voornamelijk uit wijzigingen in wet- en regelgeving. In hoofdlijnen betreffen het de volgende wijzigingen:

- Nieuw entrypoint voor Premiepensioeninstellingen;

- Nieuw hoofdstuk en definiëren van bijbehorende elementen m.b.t. Richtlijn 405 Verslag Raad van commissarissen;

- Een verloopoverzicht van langlopende schulden;

- Wijzigingen van het kasstroomoverzicht (m.b.t.  interest, dividend ontvangsten en dividend uitgaven).

Daarnaast zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Wijziging van naamstelling VenJ naar JenV en EZ naar EZK, door naamswijziging van het relevante Ministerie;

- Uitbreiding van validaties waarbij kruislingse controle wordt gedaan van verloopoverzichten met bijbehorende uitsplitsingen;

- Labels ontdoen van tekst tussen blokhaken ten behoeve van rendering;

- Opvolging van bevindingen door diverse marktpartijen op eerdere NT versies.

Beschikbaar stellen van de alfaversie op Preproductie

De Preproductie omgeving maakt het voor de markt mogelijk om ketentesten uit te voeren. Door de alfaversie beschikbaar te stellen op deze omgeving, vinden de ketentesten al aan het begin van de ontwikkeling van de nieuwe NT plaats. Dit heeft als voordeel dat eventuele onvolkomenheden vroegtijdig herkend kunnen worden en verbeterd.

Volledigheid

Het streven is om op 9 juli te beschikken over een zo volledig mogelijke alfaversie op de Preproductie omgeving. De alfaversie kan echter wel nog wijzigen naar aanleiding van een interne review die op dit moment plaatsvindt. Hierdoor kan het voorkomen dat het functioneel testen op bepaalde onderdelen beperkt is. Mogelijke beperkingen zullen gedocumenteerd worden, de documentatie wordt onderaan dit nieuwsbericht beschikbaar gesteld en is te bereiken via de volgende link: https://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/alfaversie-nt13-kamer-van-koophandel-op-preproductie-1/Planning

Onderstaand de planning op hoofdlijnen:

Datum Wat Aanvulling

21 juni 2018 (afgerond)

 

De definitieve NT13-alfa wordt beschikbaar gesteld De alfaversie is te downloaden van de SBR-NL.nl pagina. Wat o.a. beschikbaar wordt gesteld is de nieuwe taxonomie, de releasenotes en de versioningsreports (verschillenlijst).
21 juni 2018 (afgerond) Start markconsultatie alfaversie

Vanaf 21 juni kunnen de marktpartijen de alfaversie downloaden vanaf de SBR website.

Vanaf dit moment kunnen de marktpartijen aan de slag met het treffen van voorbereidingen om te kunnen testen.

9 juli 2018 (afgerond) 

 

Preproductie omgeving beschikbaar Er kan gestart worden met ketentesten.
18 juli 2018 (afgerond) Einde marktconsultatie alfaversie De preproductie omgeving zal na 18 juli beschikbaar blijven. Het blijft mogelijk om bevindingen te melden. Enkel zal deze niet meer in de bètaversie verwerkt kunnen worden.
3 september 2018 Start marktconsultatie bètaversie  
21 september 2018 Einde marktconsultatie bètaversie  
12 december 2018 Definitieve NT13 in productie  

 

Melden bevindingen

Heeft u bevindingen en/of vragen over de taxonomie, dan kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius.

Een bevinding kan doorgegeven worden door bij betreft te kiezen voor ‘Standard Business Reporting’ en bij u wilt voor ‘Een wens indienen’. Graag in het vak ‘Omschrijf u wens’ benoemen dat het een bevinding over de SBR NT13 KvK alfa (ten behoeve van de afdeling KD) betreft.

Een vraag kan doorgegeven worden door bij betreft te kiezen voor ‘Standard Business Reporting’ en bij u wilt voor ‘Informatie of advies opvragen’. Graag in het vak ‘Omschrijf u melding’ benoemen dat het een vraag over de SBR NT13 KvK alfa (ten behoeve van de afdeling KD) betreft.