Nederlandse Taxonomie

De Nederlandse Taxonomie (NT) is één van de bouwstenen die door u als softwareleveranciers moet worden gebruikt. De NT is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Er kunnen extensies op de NT worden gemaakt: een rapportageproces maakt dan als basis gebruik van de NT, maar heeft voor specifieke rapportagedoeleinden een (beperkt) aantal andere definities nodig om tot de juiste rapportages te komen.

Bankentaxonomie

De banken werken met een extensie op deze taxonomie, de zogeheten Bankentaxonomie. Banken hebben de rapportages nodig voor het beoordelen van een kredietaanvraag of lopend krediet. Een kredietrapportage bestaat voor het overgrote deel uit gegevens die ook voor andere doeleinden worden gebruikt. Denk aan de jaarrekening op fiscale grondslag en bankspecifieke gegevens. Voor dit deel wordt gebruik gemaakt van de – algemene – Nederlandse taxonomie. De gegevens die specifiek nodig zijn voor kredietrapportages, zijn in de bankentaxonomie vastgelegd.
Wanneer er nieuwe releases zijn van de Nederlandse taxonomie, zorgt de bankencoöperatie FRC voor de aanpassing van de bankentaxonomie, die altijd aansluit op de Nederlandse taxonomie.

Voor meer informatie over de Bankentaxonomie zie SBR banken.

Architectuur

Op basis van internationale best practices en behoefte van de rapportage vragende partijen is de architectuur voor de NT vastgelegd. De architectuur bepaalt welke onderdelen van de XBRL standaard op welke wijze voor de Nederlandse situatie worden toegepast. Daarnaast regelt de architectuur de samenhang tussen de NT en de extensies die voor specifieke rapportages worden gebouwd op basis van de NT . Rapportage vragende partijen en software en servicesleveranciers gebruiken de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) om de NT op de juiste wijze te implementeren. Bekijk de NTA Wiki of de Architectuur van XBRL International waarop de NTA is gebaseerd.

Voor de NT versies van 2011 en later is een webtoepassing ingericht met de regels waaraan een  NT moet voldoen. Door inspraak van alle betrokkenen mogelijk te maken en aan een breed publiek inzichtelijk te maken wordt getracht een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken. 

De NTA is de basis van waaruit steeds verder wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en stabiliteit. Dit wordt met name gedaan binnen de zogenaamde werkgroep- NT. In deze werkgroep zitten experts van Belastingdienst, CBS en Kamer van Koophandel en het SBR team in Logius. Zij hebben een tweeledige taak; planning van de NT (vaststellen van inhoudelijke wijzigingen en planning van releases) en initiëren en adresseren van modelleringsvraagstukken als mogelijk onderdeel van de architectuur.

Publicatie

De NT wordt eerst gepubliceerd voor rapportagevragende partijen. Op basis van deze (alfa) versie wordt door deze partijen een domeintaxonomie gebouwd, conform de regels in de NTA. De ineenvoeging van de domeintaxonomieën mondt uit in een NT-bèta die begin november aan marktpartijen voorgelegd wordt ter beoordeling. Een bètaversie wordt tevens voorzien van aanvullende specificaties en eisen middels zogenaamde FRIS (Financial Reporting Instance Standards) documenten. Dit zijn eisen die niet in de NT tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

Voor de beoordeling van de NT-bèta wordt gebruik gemaakt van Yeti, een webapplicatie voor het bekijken en beoordelen van een taxonomie en plaatsen van opmerkingen en suggesties. Uitleg over het gebruik van Yeti is te vinden in de Engelstalige handleiding.

Na het verwerken van de commentaren wordt, in principe begin december, de definitieve versie van de NT met bijbehorende documentatie en voorbeeld rapportages gepubliceerd. Lees deze afspraken en publicatieschema's in het Informatieblad NT Procedures rustig na. Voor softwarematige toepassingen kunnen de verschillende versies van deNT worden opgehaald op www.nltaxonomie.nl.

Beslissingen ten aanzien van modelleringsvraagstukken die in het Taxonomie-overleg worden genomen die de marktpartijen raken worden via zogenaamde Requests for Comments (RFC-'s) voorgelegd aan de convenantpartners. De binnengekomen reacties worden verwerkt en leiden tot besluitvorming. 

De Taxonomieën en RfC's worden per jaargang gepresenteerd in het rechtermenu.

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting