Toekomstvisie SBR: "Op weg naar 2020"

In de afgelopen jaren heeft het SBR-programma belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en is een breed draagvlak gecreëerd voor SBR als de rapportagestandaard voor gestructureerd digitaal gegevensverkeer. In juli 2014 publiceerde het programma onder leiding van rijksregisseur Rob Kuipers de SBR Roadmap met een breed gedeelde visie over de toekomst van SBR. In juli 2016 is de tweede herijkte versie van de SBR Roadmap vastgesteld. 

Stip op de horizon

De Roadmap heeft primair als doel voor alle betrokken partijen helder te krijgen welke activiteiten cruciaal zijn om dit publiek-private samenwerkingsverband tot een succes te maken: de stip aan de horizon waar we gezamenlijk naar toe werken. Doordat alle partijen zich hieraan committeren, ontstaat een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren en daarmee ook een basis van onderling vertrouwen. Dat geeft een extra impuls aan het SBR-programma. 

Verbreding

De Roadmap laat zowel verbreding als verdieping zien. SBR wordt al succesvol gebruikt in diverse informatieketens met grote aantallen berichten door betrokkenheid van de Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau voor Statistiek, DUO/OCW en banken. Hier komen steeds meer uitvragende partijen bij en ook de huidige uitvragende partijen ontvangen en leveren steeds meer verschillende soorten gegevens (berichtstromen) met SBR

SBR Roadmap herijkt

Bij het opstellen van de SBR Roadmap in 2014 is afgesproken dat deze jaarlijks wordt herijkt op basis van ontwikkelingen en bereikte resultaten. Het SBR Beraad heeft in juni 2015 de eerste herijkte roadmap vastgesteld en in juli 2016 de tweede herijkte versie. In januari 2017 is de tekst over de plannen van het FRC gecorrigeerd.

Resultaten en ontwikkelingen


Het afgelopen jaar zijn diverse ontwikkelingen verder gebracht of succesvol afgerond, zoals:

  • Afsprakenstelsel: voorbereiding door de keten van de jaarverslaglegging voor Assurance en Preparer Extensions en toetreding van DUO/OCW tot de SBR governance;
  • Verdieping: wetswijzigingen voor het deponeren van de jaarrekening, de inrichting van het beheer van het Referentie Grootboek Schema (RGS);
  • Verbreding: de verbreding door de Belastingdienst met onder andere Loonheffing, de verbreding door KvK voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse 'micro', de verbreding door de banken met aanvullende rapportages en de verbreding naar de domeinen Onderwijs en Woningcorporaties.

Een aantal onderwerpen is gestart en loopt door:  

  •  Verdieping: de verdieping van de toepassing van SBR door de ontwikkeling van een integrale implementatiestrategie van SBR;
  • Verbreding: de verbreding in domeinen, zoals het zorgdomein en de agrarische sector.

Een aantal andere onderwerpen is verschoven naar 2016: 

  • Wet- en regelgeving: onderzoek of het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving, voorzien kan worden van Taxonomie/Datamodel;
  • Relevante verwante trajecten: verbinden van het SBR-dossier met een aantal andere digitaliseringstrajecten, zoals eID, e-Factureren, Auditfiles, Basisregistraties, de Berichtenbox voor bedrijven, het Ondernemingsdossier en Open Data;
  • Verdieping: verdieping van de toepassing van SBR door uitbreiding NT met rapportages voor de ondernemer en verdieping NT van fiscale rapportage naar fiscale werkzaamheden.

Documenten:

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting