Organisatie

Het SBR Programma (onderdeel van Logius) is een initiatief van de overheid, maar wordt in nauwe samenwerking met marktpartijen vormgegeven. Een drietal banken (ABN AMRO, ING, Rabobank) heeft de SBR aanpak ook geadopteerd en daarnaast werken inmiddels vele accountancy-organisaties, softwareleveranciers en ondernemers met SBR. Ook blijkt dat (overheids)partijen die zelf gegevens opvragen van bedrijven, graag aanhaken bij SBR.

De structuur van het SBR Programma

Overheid en markt werken intensief samen en hebben veel contact met elkaar om de SBR aanpak zo goed mogelijk uit te voeren. In 2011 is besloten dat SBR het verplichte kanaal wordt voor de system2system communicatie in het kader van de (financiële) verantwoordingsrapportage van bedrijven aan Belastingdienst, Kamer van Koophandel en CBS. Dit heeft ertoe geleid dat SBR overgaat van een programma naar een permanente structuur. De wijze waarop de besturing van SBR als een permanent samenwerkingsverband kan functioneren wordt in het governance hoofddocument geschetst. 

De SBR governance bestaat uit drie soorten overleg:

SBR Beraad

Het Beraad is het besluitvormende orgaan van het Nederlandse SBR Programma.

SBR Platform

In het Platform, de schakel tussen het Beraad en de Expertisegroepen, zijn partijen uit de markt en de overheid vertegenwoordigd.

SBR Expertgroepen

Het SBR Platform ziet toe op de voortgang van het SBR programma. De expertisegroepen worden bemenst door deskundigen uit de markt en overheid op deelaspecten die het SBR Programma raken.

Koepels en brancheorganisaties

Het SBR Programma heeft ook met de verschillende koepels, branche- en beroepsorganisaties afstemming. Kantoor georiënteerde koepelorganisaties die de belangen van veel intermediairs (kantoren) vertegenwoordigen zijn SRA, NOAB en NOVAK. Persoons- en beroepgeoriënteerde koepelorganisaties, die primair de belangen van personen (veelal weer werkzaam bij intermediairs) vertegenwoordigen, zijn NBA, RB en NOB.

Met deze zes koepelorganisaties is frequent contact. Alle koepelorganisaties nemen plaats in het reguliere koepeloverleg. Zo is een gemeenschappelijke basis gecreëerd van waaruit de koepelorganisaties de ondersteuning van intermediairs optimaal en eenduidig kunnen invullen en daarmee de belangen van intermediairs effectief kunnen behartigen. Meer informatie over deze koepelorganisaties.

Het SBR Programma heeft ook contacten met partijen die zich richten op de belangenbehartiging van ondernemend Nederland, zoals ondermeer VNO-NCW en MKB Nederland.

Kennisborging

SBR is een toekomstvaste en internationale aanpak. Het Programmateam heeft kennisborging hoog op de agenda staan. Niet alleen voor de intermediairs van nu, maar zeker ook voor de toekomstige fiscaal- en accountancy beroepsgroep. Binnen het SBR Programma is er bijvoorbeeld extra aandacht voor kennisontwikkeling en afstemming met kennisinstituten en cursusaanbieders om het XBRL- en SBR kennisniveau in Nederland te verhogen. Zo zijn er diverse initiatieven tot (e-learning) studies in de markt en wordt de methode bij een aantal hogescholen deel van het vaste curriculum. 

Organisatie

Documentatie

Governance Hoofddocument ( PDF | 0,99 MB )

 
Rijksoverheid
Standard Business Reporting