Governance en afsprakenstelsel

Een stelsel van afspraken over gegevensdefinities, processen en technieken kan niet zonder een besturingsmodel. Wie ziet immers toe op de naleving van de afspraken? Wie besluit over noodzakelijke doorontwikkeling en beheer? Wie betaalt de kosten? Een goede besturingsstructuur creëert vertrouwen tussen de datadelers. Het geeft toekomstperspectief. En het geeft de mogelijkheid diverse procesafspraken hierop in te richten. Bovendien geeft het transparantie en houvast voor organisaties. Waar kan ik terecht? Wie gaat erover? Vooral in situaties waarin zij een belangrijke schakel zijn in de keten.

Het SBR Afsprakenstelsel gaat over:

 • Standaarden voor gegevens, processen en techniek (Standaarden)
 • Afspraken over hoe afspraken te maken (Governance)

Hieronder meer informatie.

SBR is een publiek-privaat afsprakenstelsel. Voor het beheer en de verdere ontwikkeling van SBR als publiek-privaat stelsel in Nederland is een governance structuur ontwikkeld. Onderdeel hiervan is het samenstel van gremia, waarbinnen voorstellen worden uitgewerkt en tot advisering, standpuntbepaling en besluitvorming wordt gekomen. In de kern gaat het bij de governance om het vastleggen van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de deelnemers aan het stelsel, waarbij helder is wie, wanneer en hoe participeert en of het daarbij gaat om betalen, beslissen, het inbrengen van expertise, of het bijdragen aan draagvlak.

Het doel van de governance is mogelijk te maken dat besluiten over SBR kunnen worden genomen, dat partijen die in SBR samenwerken zich daaraan gehouden weten en dat de uitvoering van deze besluiten gewaarborgd is. Het nader organiseren van de governance van SBR is noodzakelijk omdat SBR samenwerking vraagt van verschillende publieke en private partijen die betrokken zijn bij (system2system) uitwisseling van (financiële) verantwoordingsrapportage.

De publiek-private overlegstructuur kent een drietal niveaus:

 • Het SBR Beraad
 • Het SBR Platform
 • Expertgroepen

SBR Beraad

Het SBR Beraad is het besluitvormende orgaan. Het SBR Beraad is er om strategisch richting te geven aan SBR onder andere door middel van een Roadmap. Strategische beslissingen worden via het SBR Platform voorgelegd aan het SBR Beraad. Het SBR Beraad doet voorstellen rond maatregelen die door één of meer betrokken partijen aangepakt moeten worden om de realisatie van de strategische koers binnen bereik te krijgen en te houden. Het SBR Beraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar.

SBR Platform

Het SBR Platform is de schakel tussen het Beraad en de Expertgroepen. De primaire taak van het SBR Platform is om de SBR-activiteiten te coördineren en om ervoor te zorgen dat alles in goede samenhang plaatsvindt. Te denken valt aan de toewijzing van belangrijke onderwerpen aan de relevante Expertgroep en de coördinatie van acties om van SBR een breed gedragen succes te maken. Het SBR Platform wordt voorgezeten door een door het SBR Beraad aangewezen persoon.

Expertgroepen

De Expertgroepen zijn ingericht om te komen met voorstellen en adviezen aan het SBR Platform over de inrichting, het beheer en het onderhoud van SBR. Ook signaleren de Expertgroepen trends en issues. 

De expertgroepen van de SBR Governance zijn:

 • Expertgroep Gegevens, Processen en Techniek (EGP&T)
 • Expertgroep Marketing, Communicatie en Kennis (EMCK)

SBR Beraad

Het SBR Beraad bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere: Belastingdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Big 5 accountantsorganisaties (NBA, NOAB), XBRL Nederland, NOB, VNO-NCW/MKB Nederland), Nederland ICT, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Raad voor de Jaarverslaggeving, Financieel Rapportage Collectief (SBR Nexus).

SBR Platform

In het SBR Platform zijn partijen uit de markt en uit de overheid vertegenwoordigd. Het SBR Platform bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere: I-Interim Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Big 5 accountantsorganisaties, XBRL Nederland, de Belastingdienst, Logius, softwareontwikkelaars NOAB, NBA, SRA, CBS, Ministerie van Financiën en VNO-NCW.

Expertgroepen

De Expertgroepen bestaan uit deskundigen met kennis van deelaspecten die SBR raken.

Heeft u interesse om mee te denken of een bijeenkomst bij te wonen? Neem dan contact op via sbr@logius.nl.

Bij standaarden gaat het om de afspraken die SBR-partners met elkaar maken over het beheer en onderhoud van de gezamenlijke standaarden, zoals XBRL, de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) en de Nederlandse Proces Architectuur (NPA) en Methoden en Technieken, koppelvlakken e.d.

Hiervoor kan een periodieke evaluatie (b.v. eens per twee jaar) gelden. De besluitvorming hierover vindt plaats binnen de kring van (publieke en private) SBR-partners. Hierbij beslist het SBR Beraad op voordracht van het SBR Platform, waarbij dit zich ervan heeft vergewist dat (onder meer via de bestaande gremia) de brede SBR-community in de gelegenheid is gesteld hierover te adviseren.

De volgende standaarden worden onderkend:

 • eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
 • de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA)
 • de Nederlandse Proces Architectuur (NPA)
 • de Consistente Presentatie (CP)
 • SBR Assurance
 • Filing Rules (tekst nog toevoegen op documentatie)

Meer informatie over deze standaarden vindt u hier.

Publicaties

Factsheets en presentaties

Video's

 • Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft. Onderstaande colleges betreffen het thema 'besturing'.
  College 1 (1 april 2014) Introductie: keteninformatisering en SBR – Standard Business Reporting
  College 2 (15 april 2014) Ketens en keten-coördinatie
  College 3 (6 mei 2014) Verandermanagement in ketens
  College 4 (20 mei 2014) Besturen van ketenveranderingen
  College 9 (9 september 2014) Ketengovernance en -beheer
  College 10 (23 september 2014) Verbreding, aansluiten van nieuwe ketens

Websites

 • SBR Governance
  De afspraken waarop de samenwerking binnen SBR gebaseerd is en de verschillende overleggen die hiervoor worden georganiseerd, wordt de SBR-governance genoemd, het bestuur.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?
Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 cent per gesprek).